Async\Await–wydajność, część III (grupuj operacje)

Zacznijmy od synchronicznego kodu:

internal class Program
{
  private static void Main(string[] args)
  {
    ShortMethod1();
    ShortMethod2();
    ShortMethod3();
  }

  private static void ShortMethod1()
  {
    Console.WriteLine("1");
  }

  private static void ShortMethod2()
  {
    Console.WriteLine("2");
  }

  private static void ShortMethod3()
  {
    Console.WriteLine("3");
  }
}

Mamy powyżej przykład 3 metod, które wykonują bardzo proste operacje. Nie są one zbyt skomplikowane i z pewnością mogłyby być scalone do jednej metody. Z punktu widzenia wydajnościowego nie ma to jednak większego znaczenia. Prawdopodobnie kompilator zoptymalizuje to i wywoła metody w sposób inline, co tym bardziej nie będzie miało znaczenia na wydajność.

Podsumowując, dla metod  synchronicznych nie ma znaczenia czy grupujemy operacje w jedną metodę czy mamy interfejs dostarczający atomowe metody.

Przyjrzyjmy się teraz metodom asynchronicznym:

internal class Program
{
  private static void Main(string[] args)
  {
    ShortMethod1Async();
    ShortMethod2Async();
    ShortMethod3Async();
  }

  private static async void ShortMethod1Async()
  {
    Console.WriteLine("1");
  }

  private static async void ShortMethod2Async()
  {
    Console.WriteLine("2");
  }

  private static async void ShortMethod3Async()
  {
    Console.WriteLine("3");
  }
}

Proszę zauważyć, że dodaliśmy tylko jedno słowo kluczowe. Po przeczytaniu poprzedniego wpisu powinno być jasne, dlaczego powyższy kod nie jest dobrym rozwiązaniem. Dla każdej metody zostanie wygenerowana maszyna stanów:

internal class Program
{
  // Methods
  public Program();
  private static void Main(string[] args);
  [AsyncStateMachine(typeof(<ShortMethod1Async>d__0)), DebuggerStepThrough]
  private static void ShortMethod1Async();
  [AsyncStateMachine(typeof(<ShortMethod2Async>d__2)), DebuggerStepThrough]
  private static void ShortMethod2Async();
  [DebuggerStepThrough, AsyncStateMachine(typeof(<ShortMethod3Async>d__4))]
  private static void ShortMethod3Async();

  // Nested Types
  [CompilerGenerated]
  private struct <ShortMethod1Async>d__0 : IAsyncStateMachine
  {
    // Fields
    public int <>1__state;
    public AsyncVoidMethodBuilder <>t__builder;

    // Methods
    private void MoveNext();
    [DebuggerHidden]
    private void SetStateMachine(IAsyncStateMachine param0);
  }

  [CompilerGenerated]
  private struct <ShortMethod2Async>d__2 : IAsyncStateMachine
  {
    // Fields
    public int <>1__state;
    public AsyncVoidMethodBuilder <>t__builder;

    // Methods
    private void MoveNext();
    [DebuggerHidden]
    private void SetStateMachine(IAsyncStateMachine param0);
  }

  [CompilerGenerated]
  private struct <ShortMethod3Async>d__4 : IAsyncStateMachine
  {
    // Fields
    public int <>1__state;
    public AsyncVoidMethodBuilder <>t__builder;

    // Methods
    private void MoveNext();
    [DebuggerHidden]
    private void SetStateMachine(IAsyncStateMachine param0);
  }
} 

Ciało ShortMethod wygląda następująco:

[AsyncStateMachine(typeof(<ShortMethod1Async>d__0)), DebuggerStepThrough]
private static unsafe void ShortMethod1Async()
{
  <ShortMethod1Async>d__0 d__;
  AsyncVoidMethodBuilder builder;
  &d__.<>t__builder = AsyncVoidMethodBuilder.Create();
  &d__.<>1__state = -1;
  builder = &d__.<>t__builder;
  &builder.Start<<ShortMethod1Async>d__0>(&d__);
  return;
}

MoveNext z kolei zawiera:

private unsafe void MoveNext()
{
  bool flag;
  Exception exception;
Label_0000:
  try
  {
    flag = 1;
    Console.WriteLine("1");
    goto Label_0025;
  }
  catch (Exception exception1)
  {
  Label_000E:
    exception = exception1;
    this.<>1__state = -2;
    &this.<>t__builder.SetException(exception);
    goto Label_0038;
  }
Label_0025:
  this.<>1__state = -2;
  &this.<>t__builder.SetResult();
Label_0038:
  return;
}

Innymi słowy, kompilator nigdy tego nie wykona inline. Z tego względu należy przemyśleć naszą strategie implementowania kodu asynchronicznego. Takie metody zdecydowanie powinny wykonywać operacje w batch’u, a nie atomowo. Dla programisty, w c# kod wygląda bardzo prosto (tylko jedno słowo kluczowe), ale w rzeczywistości wykonujemy BARDZO wiele operacji.

Podsumowując: synchroniczne metody mogą zawierać atomowe operacje, z kolei asynchroniczne powinny wykonywać zadania grupowo.