WPF, dynamiczne i statyczne menu

Ostatnio napotkałem problem stworzenia menu zawierającego zarówno dynamiczne elementy (binding) jak i statyczne. Okazało się, że wcale nie jest to takie proste jak to jest w przypadku większości rzeczy w WPF. Zacznijmy jednak od przedstawienia sposobów tworzenia menu w WPF. Pierwszy to oczywiste statyczne menu, w całości zdefiniowane w XAML:

<Menu Height="23" Name="menu1" Width="200">
  <MenuItem Header="Plik">
    <MenuItem Header="statyczny tekst 1"/>
    <MenuItem Header="statyczny tekst 2"/>
    <MenuItem Header="statyczny tekst 3"/>
  </MenuItem>
</Menu>

W powyższym kodzie nie ma nic nadzwyczajnego. Sytuacja jest również łatwa gdy chcemy w całości zdefiniować menu jako dynamiczne:

<Menu Height="23" Name="menu1" Width="200">
  <MenuItem Header="Plik" ItemsSource="{Binding Items}">    
    <MenuItem.ItemTemplate>
      <DataTemplate>
        <TextBlock Text="{Binding DisplayName}" />
      </DataTemplate>
    </MenuItem.ItemTemplate>
    <MenuItem.ItemContainerStyle>
      <Style TargetType="MenuItem">
        <Setter Property="Command" Value="{Binding ShowCmd}" />
      </Style>
    </MenuItem.ItemContainerStyle>
  </MenuItem>
</Menu>

Gdzie pojedynczy item to:

public class Item
{
  public string DisplayName { get; set; }
  public ICommand ShowCmd { get; set; }
}

Co jednak w przypadku gdy chcemy aby menu Plik zawierało część statycznych podmenu zdefiniowanych w XAML a część pochodziła z kolekcji (na dodatek z różnych kolekcji)? Sytuacja się trochę komplikuje ale możemy rozwiązań problem za pomocą CollectionContainer:

<Menu Height="23" Name="menu1" Width="200">
  <Menu.Resources>
    <CollectionViewSource x:Key="dynamicItems" Source="{Binding Items}"/>      
  </Menu.Resources>
  
  <MenuItem Header="Plik">    
    <MenuItem.ItemsSource>
      <CompositeCollection>
        <MenuItem Header="Statyczny element 1"/>
        <MenuItem Header="Statyczny element 2"/>
        <CollectionContainer Collection="{Binding Source={StaticResource dynamicItems }}"/>        
      </CompositeCollection>
    </MenuItem.ItemsSource>
  </MenuItem>
  
</Menu>

Przede wszystkim przenieśliśmy elementy do ItemsSource. CompositeCollection pozwala zdefiniować kolekcje menu składającej się z statycznych i dynamicznych elementów. Dynamiczne pozycje zdefiniowane są za pomocą CollectionContainer, który wykorzystuje jako źródło danych CollectionViewSource, który z kolei powiązany jest z Items. Po uruchomieniu powyższego przykładu zobaczymy menu składające się z różnych submenu ale niestety musimy jeszcze określić jaka właściwość powinna być wyświetlana oraz jaka komenda z klasy Item powinna zostać powiązana:

<MenuItem Header="Plik">      
 <MenuItem.Resources>
   <Style TargetType="{x:Type MenuItem}">
     <Style.Triggers>
       <DataTrigger Binding="{Binding Converter={StaticResource objectToTypeConverter}}" Value="{x:Type itemsNamespace:Item }">
         <Setter Property="Header" Value="{Binding DisplayName}"/>
         <Setter Property="Command" Value="{Binding ShowCmd}"/>
       </DataTrigger>
     </Style.Triggers>
   </Style>
   <CollectionViewSource x:Key="dynamicItems" Source="{Binding Items}"/>
 </MenuItem.Resources>
 <MenuItem.ItemsSource>
   <CompositeCollection>          
     <CollectionContainer Collection="{Binding Source={StaticResource dynamicItems }}"/>
     <MenuItem Header="Statyczny element 1"/>
     <MenuItem Header="Statyczny element 2"/>
   </CompositeCollection>
 </MenuItem.ItemsSource>
</MenuItem>

Za pomocą DataTrigger sprawdzamy czy typ DataContext jest równy typeof(Item). Jeśli tak to znaczy, że jest to element dynamiczny powiązany z kolekcją Items i możemy ustawić dowolne właściwości(w tym komendę i header). Na zakończenie konwerter objectToTypeConverter:

public class ObjectToTypeConverter:IValueConverter
{
  #region IValueConverter Members

  public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    if (value == null)
      return null;
    else
      return value.GetType();
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    throw new NotImplementedException();
  }

  #endregion
}

2 thoughts on “WPF, dynamiczne i statyczne menu”

 1. Bardzo ciekawy przykład 😉 Fajnie byłoby, gdybyś do postów dotyczących zagadnień UI dodawał jakieś graficzne przykłady np menu opisanego w aktualnym poście 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.