Binding zdarzeń w WPF, MVVM cz.2

Kilka miesięcy temu pisałem o attached behaviour jako sposobie na wiązanie zdarzeń do komend. Sposób całkowicie poprawny i wygodny w użyciu. Dzisiaj jednak chciałbym przedstawić nieco prostsze rozwiązanie z wykorzystaniem bibliotek z Expression Blend SDK.

Jeśli jeszcze nie posiadacie SDK możecie je ściągnąć ze strony Microsoft’u. Do projektu dołączamy  bibliotekę System.Windows.Interactivity (SDK). Następnie w pliku XAML spróbujmy powiązać zdarzenie MouseMove z komendą ShowMsgCmd:

<Button>
  <i:Interaction.Triggers>
    <i:EventTrigger EventName="MouseMove">
      <i:InvokeCommandAction Command="{Binding ShowMsgCmd}"/>          
    </i:EventTrigger>
  </i:Interaction.Triggers>
</Button>

Namespace “i” powinien być skojarzony z biblioteką System.Windows.Interactivity:

xmlns:i="clr-namespace:System.Windows.Interactivity;assembly=System.Windows.Interactivity"

Jak widać Expression Blend dostarcza pewnie rozszerzenie dla wyzwalaczy. Możemy w ten sposób wykonać własny kod w momencie odpalenia wyzwalacza (który jest uruchamiany w tym przypadku na podstawie zdarzenia). W EventTrigger definiujemy własne akcje – klasy, które dziedziczą po TriggerAction. InvokeCommandAction dziedziczy po TriggerAction i wywołuje wskazaną komendę. Możemy nawet podać jakiś argument do komendy:

<Button>
      <i:Interaction.Triggers>
        <i:EventTrigger EventName="MouseMove">
          <i:InvokeCommandAction Command="{Binding ShowMsgCmd}" CommandParameter="argument"/>          
        </i:EventTrigger>
      </i:Interaction.Triggers>
    </Button>

Niestety często potrzebować będziemy argumentów zdarzenia (EventArgs). Aktualna implementacja InvokeCommandAction nie pozwala na to. Aby móc w obsłudze (Execute) korzystać z EventArgs musimy zaimplementować własny TriggerAction:

public sealed class CustomCommandInvoker : TriggerAction<DependencyObject>
  {          
    public static readonly DependencyProperty CommandProperty = DependencyProperty.Register(
      "Command", typeof(ICommand), typeof(CustomCommandInvoker), null);
  
    public ICommand Command
    {
      get
      {
        return (ICommand)this.GetValue(CommandProperty);
      }
      set
      {
        this.SetValue(CommandProperty, value);
      }
    }        
    protected override void Invoke(object parameter)
    {

      if (this.AssociatedObject != null)
      {
        ICommand command = Command;
        if ((command != null) && command.CanExecute(parameter))
        {
          command.Execute(parameter);
        }
      }
    }
  }

Jak widać, implementacja nie jest skomplikowana. Zastosowanie wygląda bardzo podobnie:

<Button>
  <i:Interaction.Triggers>
    <i:EventTrigger EventName="MouseMove">
      <customInvokers:CustomCommandInvoker Command="{Binding ShowMsgCmd}"/>          
    </i:EventTrigger>
  </i:Interaction.Triggers>
</Button>

Następnie w obsłudze komendy możemy wykorzystać EventArgs dostarczane przez zdarzenia:

private void ShowMsg(object args)
{
  MouseEventArgs mouseArgs = (MouseEventArgs)args;
  MessageBox.Show(string.Format("Hello world! {0}:{1}", mouseArgs.GetPosition(this).X, mouseArgs.GetPosition(this).Y));
}

Na zakończenie warto dodać, że biblioteka z ExpressionBlend nie jest “ciężka” – zawiera dosłownie kilka klas. Dodając ją do projektu nie musimy się martwić o to, że dodamy wiele niepotrzebnych innych klas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.