Model-View-ViewModel a zdarzenia w WPF.

Wzorzec MVVM jest najpopularniejszym rozwiązaniem architektonicznym dla WPF. Ze względu na wbudowany mechanizm wiązań, programiści chętnie sięgają po ten wzorzec projektowy. Jednym z problemów jest podpięcie zdarzenia. W większości przypadków możemy powiązać komendę za pomocą właściwości Command. Co jednak w przypadku gdy potrzebujemy specyficzne zdarzenie np. OnMouseDown? WPF niestety nie udostępnia właściwości typu OnClickCommand – do dyspozycji mamy tylko OnClick zwracający EventHandler a nie ICommand.

Rozwiązaniem są zachowania – obiekty doczepiane do kontrolek które mogą zmieniać ich zachowanie. Behaviour to klasa mająca referencję do kontrolki. Można więc stworzyć behaviour który podczepia się pod zdarzenie a następnie wywołuje naszą komendę. Istnieje już gotowa biblioteka implementująca stosowny behaviour – Marlon  Grech prezentował ją na swoim blogu. Cały kod wraz z przykładem można ściągnąć właśnie z jego blogu a konkretnie z stąd. Dla osób którzy nie chcą ściągać całego dema  wklejam kod wymaganych klas (źródło Marlon Grech):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Markup;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;

namespace AttachedCommandBehavior
{
  /// <summary>
  /// Defines the attached properties to create a CommandBehaviorBinding
  /// </summary>
  public class CommandBehavior
  {
    #region Behavior

    /// <summary>
    /// Behavior Attached Dependency Property
    /// </summary>
    private static readonly DependencyProperty BehaviorProperty =
      DependencyProperty.RegisterAttached("Behavior", typeof(CommandBehaviorBinding), typeof(CommandBehavior),
        new FrameworkPropertyMetadata((CommandBehaviorBinding)null));

    /// <summary>
    /// Gets the Behavior property. 
    /// </summary>
    private static CommandBehaviorBinding GetBehavior(DependencyObject d)
    {
      return (CommandBehaviorBinding)d.GetValue(BehaviorProperty);
    }

    /// <summary>
    /// Sets the Behavior property. 
    /// </summary>
    private static void SetBehavior(DependencyObject d, CommandBehaviorBinding value)
    {
      d.SetValue(BehaviorProperty, value);
    }

    #endregion

    #region Command

    /// <summary>
    /// Command Attached Dependency Property
    /// </summary>
    public static readonly DependencyProperty CommandProperty =
      DependencyProperty.RegisterAttached("Command", typeof(ICommand), typeof(CommandBehavior),
        new FrameworkPropertyMetadata((ICommand)null,
          new PropertyChangedCallback(OnCommandChanged)));

    /// <summary>
    /// Gets the Command property. 
    /// </summary>
    public static ICommand GetCommand(DependencyObject d)
    {
      return (ICommand)d.GetValue(CommandProperty);
    }

    /// <summary>
    /// Sets the Command property. 
    /// </summary>
    public static void SetCommand(DependencyObject d, ICommand value)
    {
      d.SetValue(CommandProperty, value);
    }

    /// <summary>
    /// Handles changes to the Command property.
    /// </summary>
    private static void OnCommandChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      CommandBehaviorBinding binding = FetchOrCreateBinding(d);
      binding.Command = (ICommand)e.NewValue;
    }

    #endregion

    #region CommandParameter

    /// <summary>
    /// CommandParameter Attached Dependency Property
    /// </summary>
    public static readonly DependencyProperty CommandParameterProperty =
      DependencyProperty.RegisterAttached("CommandParameter", typeof(object), typeof(CommandBehavior),
        new FrameworkPropertyMetadata((object)null,
          new PropertyChangedCallback(OnCommandParameterChanged)));

    /// <summary>
    /// Gets the CommandParameter property. 
    /// </summary>
    public static object GetCommandParameter(DependencyObject d)
    {
      return (object)d.GetValue(CommandParameterProperty);
    }

    /// <summary>
    /// Sets the CommandParameter property. 
    /// </summary>
    public static void SetCommandParameter(DependencyObject d, object value)
    {
      d.SetValue(CommandParameterProperty, value);
    }

    /// <summary>
    /// Handles changes to the CommandParameter property.
    /// </summary>
    private static void OnCommandParameterChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      CommandBehaviorBinding binding = FetchOrCreateBinding(d);
      binding.CommandParameter = e.NewValue;
    }

    #endregion

    #region Event

    /// <summary>
    /// Event Attached Dependency Property
    /// </summary>
    public static readonly DependencyProperty EventProperty =
      DependencyProperty.RegisterAttached("Event", typeof(string), typeof(CommandBehavior),
        new FrameworkPropertyMetadata((string)String.Empty,
          new PropertyChangedCallback(OnEventChanged)));

    /// <summary>
    /// Gets the Event property. This dependency property 
    /// indicates ....
    /// </summary>
    public static string GetEvent(DependencyObject d)
    {
      return (string)d.GetValue(EventProperty);
    }

    /// <summary>
    /// Sets the Event property. This dependency property 
    /// indicates ....
    /// </summary>
    public static void SetEvent(DependencyObject d, string value)
    {
      d.SetValue(EventProperty, value);
    }

    /// <summary>
    /// Handles changes to the Event property.
    /// </summary>
    private static void OnEventChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      CommandBehaviorBinding binding = FetchOrCreateBinding(d);
      //check if the Event is set. If yes we need to rebind the Command to the new event and unregister the old one
      if (binding.Event != null && binding.Owner != null)
        binding.Dispose();
      //bind the new event to the command
      binding.BindEvent(d, e.NewValue.ToString());
    }

    #endregion

    #region Helpers
    //tries to get a CommandBehaviorBinding from the element. Creates a new instance if there is not one attached
    private static CommandBehaviorBinding FetchOrCreateBinding(DependencyObject d)
    {
      CommandBehaviorBinding binding = CommandBehavior.GetBehavior(d);
      if (binding == null)
      {
        binding = new CommandBehaviorBinding();
        CommandBehavior.SetBehavior(d, binding);
      }
      return binding;
    }
    #endregion

  }

}

CommandBehaviourBinding:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Input;
using System.Reflection;
using System.Windows;

namespace AttachedCommandBehavior
{
  /// <summary>
  /// Defines the command behavior binding
  /// </summary>
  public class CommandBehaviorBinding : IDisposable
  {
    #region Properties
    /// <summary>
    /// Get the owner of the CommandBinding ex: a Button
    /// This property can only be set from the BindEvent Method
    /// </summary>
    public DependencyObject Owner { get; private set; }
    /// <summary>
    /// The command to execute when the specified event is raised
    /// </summary>
    public ICommand Command { get; set; }
    /// <summary>
    /// Gets or sets a CommandParameter
    /// </summary>
    public object CommandParameter { get; set; }
    /// <summary>
    /// The event name to hook up to
    /// This property can only be set from the BindEvent Method
    /// </summary>
    public string EventName { get; private set; }
    /// <summary>
    /// The event info of the event
    /// </summary>
    public EventInfo Event { get; private set; }
    /// <summary>
    /// Gets the EventHandler for the binding with the event
    /// </summary>
    public Delegate EventHandler { get; private set; }

    #endregion

    //Creates an EventHandler on runtime and registers that handler to the Event specified
    public void BindEvent(DependencyObject owner, string eventName)
    {
      EventName = eventName;
      Owner = owner;
      Event = Owner.GetType().GetEvent(EventName, BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance);
      if (Event == null)
        throw new InvalidOperationException(String.Format("Could not resolve event name {0}", EventName));

      //Create an event handler for the event that will call the ExecuteCommand method
      EventHandler = EventHandlerGenerator.CreateDelegate(
        Event.EventHandlerType, typeof(CommandBehaviorBinding).GetMethod("ExecuteCommand", BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance), this);
      //Register the handler to the Event
      Event.AddEventHandler(Owner, EventHandler);
    }

    /// <summary>
    /// Executes the command
    /// </summary>
    public void ExecuteCommand()
    {
      if (Command.CanExecute(CommandParameter))
        Command.Execute(CommandParameter);
    }

    #region IDisposable Members
    bool disposed = false;
    /// <summary>
    /// Unregisters the EventHandler from the Event
    /// </summary>
    public void Dispose()
    {
      if (!disposed)
      {
        Event.RemoveEventHandler(Owner, EventHandler);
        disposed = true;
      }
    }

    #endregion
  }
}

EventHandlerGenerator:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Reflection.Emit;
using System.Reflection;

namespace AttachedCommandBehavior
{
  /// <summary>
  /// Generates delegates according to the specified signature on runtime
  /// </summary>
  public static class EventHandlerGenerator
  {
    /// <summary>
    /// Generates a delegate with a matching signature of the supplied eventHandlerType
    /// This method only supports Events that have a delegate of type void
    /// </summary>
    /// <param name="eventInfo">The delegate type to wrap. Note that this must always be a void delegate</param>
    /// <param name="methodToInvoke">The method to invoke</param>
    /// <param name="methodInvoker">The object where the method resides</param>
    /// <returns>Returns a delegate with the same signature as eventHandlerType that calls the methodToInvoke inside</returns>
    public static Delegate CreateDelegate(Type eventHandlerType, MethodInfo methodToInvoke, object methodInvoker)
    {
      //Get the eventHandlerType signature
      var eventHandlerInfo = eventHandlerType.GetMethod("Invoke");
      Type returnType = eventHandlerInfo.ReturnParameter.ParameterType;
      if (returnType != typeof(void))
        throw new ApplicationException("Delegate has a return type. This only supprts event handlers that are void");

      ParameterInfo[] delegateParameters = eventHandlerInfo.GetParameters();
      //Get the list of type of parameters. Please note that we do + 1 because we have to push the object where the method resides i.e methodInvoker parameter
      Type[] hookupParameters = new Type[delegateParameters.Length + 1];
      hookupParameters[0] = methodInvoker.GetType();
      for (int i = 0; i < delegateParameters.Length; i++)
        hookupParameters[i + 1] = delegateParameters[i].ParameterType;

      DynamicMethod handler = new DynamicMethod("", null,
        hookupParameters, typeof(EventHandlerGenerator));

      ILGenerator eventIL = handler.GetILGenerator();

      //load the parameters or everything will just BAM :)
      LocalBuilder local = eventIL.DeclareLocal(typeof(object[]));
      eventIL.Emit(OpCodes.Ldc_I4, delegateParameters.Length + 1);
      eventIL.Emit(OpCodes.Newarr, typeof(object));
      eventIL.Emit(OpCodes.Stloc, local);

      //start from 1 because the first item is the instance. Load up all the arguments
      for (int i = 1; i < delegateParameters.Length + 1; i++)
      {
        eventIL.Emit(OpCodes.Ldloc, local);
        eventIL.Emit(OpCodes.Ldc_I4, i);
        eventIL.Emit(OpCodes.Ldarg, i);
        eventIL.Emit(OpCodes.Stelem_Ref);
      }

      eventIL.Emit(OpCodes.Ldloc, local);

      //Load as first argument the instance of the object for the methodToInvoke i.e methodInvoker
      eventIL.Emit(OpCodes.Ldarg_0);

      //Now that we have it all set up call the actual method that we want to call for the binding
      eventIL.EmitCall(OpCodes.Call, methodToInvoke, null);

      eventIL.Emit(OpCodes.Pop);
      eventIL.Emit(OpCodes.Ret);

      //create a delegate from the dynamic method
      return handler.CreateDelegate(eventHandlerType, methodInvoker);
    }

  }
}

Kodu jak widać jest sporo. Wykorzystanie jednak jest już łatwe:

<Border Background="Aqua" 
local:CommandBehavior.Event="MouseDown" 
local:CommandBehavior.Command="{Binding SomeCommand}"
local:CommandBehavior.CommandParameter="{Binding}"/>

W powyższym przykładzie bindujemy komendę SomeCommand do zdarzenia MouseDown. Jako parametr zdarzenia otrzymamy stosowne EventArgs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.