ASP .NET MVC – definiowanie widoku, podstawy

Widok czyli graficzny interfejs użytkownika definiuje się w ASP .NET MVC za pomocą kilku helperów oraz czystego HTML\XHTML. Prosty widok prawie niczym nie różni się od dokumentu XHTML:

<%@ Page Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ViewPage1</title>
</head>
<body>
  <div>
  
  </div>
</body>
</html>

Jedyną nowością jest dodanie deklaracji Page oraz atrybutu runat=”server”.

Jak jednak pamiętamy z poprzedniego postu, kontroler do widoku przekazuje tzw. model:

public ActionResult Index()
{
  Model model=new Model();
  model.FirstName="Piotr";
  model.LastName="Nazwisko"
  return View(model);
}

Model to dowolna klasa zdefiniowana przez użytkownika np:

public class Model
{
  public string FirstName { get; set; }
  public string LastName { get; set; }
}

W jaki sposób dostać się  do modelu w widoku? Przede wszystkim należy stworzyć tzw.strong type view (widok z silną typizacją). Najłatwiej  zrealizować to za pomocą kreatora (Add->View):

image

W kreatorze zaznaczamy opcję “Create a strongly-typed view” oraz wybieramy klasę Model. Dzięki temu zostanie wygenerowany następujący kod:

<%@ Page Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<MvcApplication1.Models.Model>" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>SampleView</title>
</head>
<body>
  <div>
  
  </div>
</body>
</html>

Jak widać, kod w atrybucie Inherits ma przypisany typ generyczny System.Web.Mvc.ViewPage<MvcApplication1.Models.Model>. W tej chwili można już za pomocą odpowiednich dyrektyw dostać się do zawartości modelu:

<div>
Your first name is: <%=Model.FirstName %>
Your last name is: <%=Model.LastName %>
</div>

Dyrektywa <%=%> wyświetla po prostu zawartość zmiennej. W identyczny sposób można zwracać wartości funkcji.

Inną dyrektywą jest <% jakiś kod %>. Wykonuje ona dowolny kod:

<div>
  <%string firstName=Model.FirstName;
  if (firstName.StartsWith("P"))
  {     
    %>
  Your first name is: <%=Model.FirstName%>
  Your last name is: <%=Model.LastName%>
  <%} %>
</div>

W najnowszej wersji frameworka dodano jeszcze jedną dyrektywę: <%: %>. Służy ona do automatycznego kodowania tekstu (ochrona przed XSS). Przykładowo <%:Model.FirstName%> jest  równoważne wywołaniu <%=Html.Encode(Model.FirstName)%>.

Oprócz wspomnianych strong-typed view, można definiować widoki bez podania typu modelu. W takim przypadku deklaracja Page wygląda następująco (brak typu generycznego ViewPage):

<%@ Page Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>

Z kolei wyświetlanie zawartości:

<%= Html.Encode(ViewData["FirstName"]) %>

W następnym poście pokaże jak definiować własne formularze i walidować dane.

Leave a Reply

Your email address will not be published.