EventWaiter – testowanie zdarzeń

Dzisiaj chciałbym zaprezentować klasę EventWaiter. Znalazłem ją w repozytorium Roslyn na GitHub i w niektórych testach okazała się przydatna. Załóżmy, że mamy klasę eksponującą jakieś zdarzenie:

  class Sut
  {
    public event EventHandler Click;

    public void RaiseClickEvent()
    {
      Click?.Invoke(this,EventArgs.Empty);
    }
  }

Test zdarzenia mógłby wyglądać następująco:

    [Test]
    [Timeout(2000)]
    public void Test1()
    {
      // arrange
      var manualResetEvent = new ManualResetEvent(false);
      var sut = new Sut();

      sut.Click += (s, e) => { manualResetEvent.Set(); };

      // act
      sut.RaiseClickEvent();

      // assert
      manualResetEvent.WaitOne();
      Assert.Pass();
    }

Źródło klasy EventWaiter można znaleźć np. tutaj:
https://github.com/dotnet/roslyn/blob/master/src/Test/Utilities/Shared/FX/EventWaiter.cs

Kod:

 public sealed class EventWaiter : IDisposable
  {
    private readonly ManualResetEvent _eventSignal = new ManualResetEvent(false);
    private Exception _capturedException;

    ///
<summary>
    /// Returns the lambda given with method calls to this class inserted of the form:
    /// 
    /// try
    ///   execute given lambda.
    ///   
    /// catch
    ///   capture exception.
    ///   
    /// finally
    ///   signal async operation has completed.
    /// </summary>

    /// <typeparam name="T">Type of delegate to return.</typeparam>
    /// <param name="input">lambda or delegate expression.</param>
    /// <returns>The lambda given with method calls to this class inserted.</returns>
    public EventHandler<T> Wrap<T>(EventHandler<T> input)
    {
      return (sender, args) =>
      {
        try
        {
          input(sender, args);
        }
        catch (Exception ex)
        {
          _capturedException = ex;
        }
        finally
        {
          _eventSignal.Set();
        }
      };
    }

    ///
<summary>
    /// Use this method to block the test until the operation enclosed in the Wrap method completes
    /// </summary>

    /// <param name="timeout"></param>
    /// <returns></returns>
    public bool WaitForEventToFire(TimeSpan timeout)
    {
      var result = _eventSignal.WaitOne(timeout);
      _eventSignal.Reset();
      return result;
    }

    ///
<summary>
    /// Use this method to block the test until the operation enclosed in the Wrap method completes
    /// </summary>

    /// <param name="timeout"></param>
    /// <returns></returns>
    public void WaitForEventToFire()
    {
      _eventSignal.WaitOne();
      _eventSignal.Reset();
      return;
    }

    ///
<summary>
    /// IDisposable Implementation. Note that this is where we throw our captured exceptions.
    /// </summary>

    public void Dispose()
    {
      _eventSignal.Dispose();
      if (_capturedException != null)
      {
        throw _capturedException;
      }
    }
  }

Dzięki temu wrapperowi, nasz kod może wyglądać teraz tak:


    [Test]
    [Timeout(2000)]
    public void Test1a()
    {
      // arrange
      var waiter=new EventWaiter();      
      var sut = new Sut();
      sut.Click += waiter.Wrap<EventArgs>((sender, args) => { Assert.Pass()});

      // act
      sut.RaiseClickEvent();

      // assert
      waiter.WaitForEventToFire();
    }

Powyższy przykład jest prosty. W praktyce musimy wciąć pod uwagę różne scenariusze – np. gdy wyjątek jest wyrzucany albo musimy sprawdzić konkretne parametry zdarzenia. W takich sytuacjach, powyższy wrapper jest przydatny.

Leave a Reply

Your email address will not be published.