C# 7.0 – lokalne funkcje

Dzisiaj zaczynam pierwszy wpis o nowościach w C# 7.0. Przede wszystkim warto ściągnąć Visual Studio 15 Preview. Wersja 15, to przyszły następca Visual Studio 2015, który określany był wersją 14.

Jeśli chcemy sprawdzić nowości z C# 7.0 musimy najpierw ustawić  __DEMO__ oraz  __DEMO_EXPERIMENTAL__  we właściwościach projektu:

1

Pierwsza nowość to zagnieżdżone funkcję lokalne. Przykład:

  public class Test
  {
    public void DoSomething()
    {
      int GetValue(int a)
      {

        return a;
      }

      Console.WriteLine(GetValue(5));
    }
  }

Innymi słowy jest to funkcja w funkcji. Czasami deklarujemy prywatną metodę, która używana jest jedynie w jednej metodzie jako helper. Za pomocą lokalnej funkcji w łatwy sposób możemy ograniczyć jej zasięg.

Funkcja jest lokalna, zatem poniższy kod nie skompiluje się:

  public class Test
  {
    public void DoSomething()
    {
      int GetValue(int a)
      {

        return a;
      }

      Console.WriteLine(GetValue(5));
    }

    public void DoSomething1()
    {
      Console.WriteLine(GetValue(5));
    }
  }

Lokalną funkcję można tylko wywoływać w metodzie, w której ją zadeklarowano. Analogicznie poniższy kod wywoła błąd kompilacji:

  class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      Test test = new Test();
      test.DoSomething();
      test.GetValue(5);
    }
  }

Co prawda można wywołać test.DoSomething, ale test.GetValue już nie.
Możliwe jest również deklarowanie funkcji zagnieżdżonych wielokrotnie, tzn.:

  public class Test
  {
    public void DoSomething()
    {
      int GetValue(int a)
      {
        string GetString(string b)
        {
          return b;
        }

        Console.WriteLine(GetString(a.ToString()+" as text"));

        return a;
      }

      Console.WriteLine(GetValue(5));
    }
  }

Na ekranie najpierw wyświetli się “5 as text”, a potem 5. Z kolei następujący kod już nie skompiluje się:

  public class Test
  {
    public void DoSomething()
    {
      int GetValue(int a)
      {
        string GetString(string b)
        {
          return b;
        }        

        return a;
      }

      Console.WriteLine(GetString(a.ToString() + " as text"));
    }
  }

Oznacza to, że z funkcji A można jedynie odnosić się do tej najbardziej zewnętrznej funkcji lokalnej. Nic z kolei nie stoi na przeszkodzie, aby zadeklarować kilka metod o tym samym stopniu zagnieżdżenia:

  public class Test
  {
    public void DoSomething()
    {
      int GetValue(int a)
      {       
        return a;
      }

      string GetString(string b)
      {
        return b;
      }


      Console.WriteLine(GetString("5 as text"));
      Console.WriteLine(GetValue(5));
    }
  }

Jakiekolwiek modyfikatory są zabronione, np. taki kod nie skompiluje się:


  public class Test
  {
    public void DoSomething()
    {
      static int GetValue(int a)
      {       
        return a;
      }
      Console.WriteLine(GetValue(5));
    }
  }

Analogicznie sprawa wygląda z public czy nawet private.
Możliwe jest z kolei z korzystanie z metod wyrażonych w formie lambda (nowość z c# 6.0):

  public class Test
  {
    public void DoSomething()
    {
      int GetValue(int a) => a;
   
      Console.WriteLine(GetValue(5));
    }
  }

Funkcja lokalna może mieć również dostęp do zmiennych zadeklarowanych w zewnętrznej funkcji, tzn.:

    public class Test
  {
    public void DoSomething()
    {
      int outerValue = 43;

      void Nested()
      {
        Console.WriteLine(outerValue);
        outerValue = 100;
      }

      Nested();
      Console.WriteLine(outerValue);
    }
  }

Na ekranie wyświetli się 43, a potem 100, ponieważ wartości kopiowane są w analogiczny sposób jak to ma miejsce w anonimowych funkcjach. Kolejne zagnieżdżenia mogą korzystać ze zmiennych zadeklarowanych w nadrzędnych funkcjach.

Na zakończenie warto spojrzeć co naprawdę jest wygenerowane w tle:

.class /*02000003*/ public auto ansi beforefieldinit 
 ConsoleApplication1.Test
  extends [mscorlib]System.Object
{

 .method /*06000003*/ public hidebysig instance void 
  DoSomething() cil managed 
 {
  .maxstack 8

  // [22 9 - 22 10]
  IL_0000: nop     
  IL_0001: nop     

  // [27 13 - 27 44]
  IL_0002: ldc.i4.5   
  IL_0003: call     int32 ConsoleApplication1.Test::'<DoSomething>g__GetValue0_0'(int32)
  IL_0008: call     void [mscorlib]System.Console::WriteLine(int32)
  IL_000d: nop     

  // [28 9 - 28 10]
  IL_000e: ret     

 } // end of method Test::DoSomething

 .method /*06000004*/ public hidebysig specialname rtspecialname instance void 
  .ctor() cil managed 
 {
  .maxstack 8

  IL_0000: ldarg.0   // this
  IL_0001: call     instance void [mscorlib]System.Object::.ctor()
  IL_0006: nop     
  IL_0007: ret     

 } // end of method Test::.ctor

 .method /*06000005*/ assembly hidebysig static int32 
  '<DoSomething>g__GetValue0_0'(
   /*08000002*/ int32 a
  ) cil managed 
 {
  .custom /*0C00000F*/ instance void [mscorlib]System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute::.ctor() /*06003F5F*/ 
   = (01 00 00 00 )
  .maxstack 1
  .locals init (
   [0] int32 V_0
  )

  // [24 13 - 24 14]
  IL_0000: nop     

  // [25 17 - 25 26]
  IL_0001: ldarg.0   // a
  IL_0002: stloc.0   // V_0
  IL_0003: br.s     IL_0005

  // [26 13 - 26 14]
  IL_0005: ldloc.0   // V_0
  IL_0006: ret     

 } // end of method Test::'<DoSomething>g__GetValue0_0'
} // end of class ConsoleApplication1.Tes

Warto zwrócić uwagę na dwie sygnatury:

 .method /*06000003*/ public hidebysig instance void 
  DoSomething() cil managed 
[/csharp

oraz

1
 .method /*06000005*/ assembly hidebysig static int32 
  '<DoSomething>g__GetValue0_0'(
   /*08000002*/ int32 a
  ) cil managed 

.

Innymi słowy, w praktyce dwie różne metody są generowane (lokalna funkcja to ta prywatna).

4 thoughts on “C# 7.0 – lokalne funkcje”

 1. Szczerze mówiąc mam dość mieszane odczucia, jeśli chodzi o takie rozwiązanie. Wydaje mi się, że metody korzystające z takiego rozwiązania będą zbyt rozwlekłe i mało czytelne.

 2. Nie bardzo widzę zastosowanie dla takich funkcji…
  W praktyce to to samo co funkcja prywatna, którą też można zapisać lambda więc zmienia to naprawdę niewiele. Istotną różnicą jest dostęp do zmiennych lokalnych zewnętrznej funkcji, ale i to można rozwiązać zwykłym parametrem…

Leave a Reply

Your email address will not be published.