AKKA.NET – Przykład obsługi błędów

W poprzednim wpisie pokazałem, w jaki sposób możemy zaprojektować obsługę błędów. Jak widać mamy do dyspozycji sporo opcji. Z punktu widzenia AKKA.NET nie jest to jednak tak skomplikowane. Wystarczy przeładować jedną metodę i zwrócić odpowiedni obiekt.

Tak jak w poprzednim wpisie będziemy testować kod na następującym “systemie”:

controller

Dla przypomnienia nasz ApplicationUserActor wygląda następująco:

public class ApplicationUserActor : UntypedActor
  {
    private readonly string _userName;

    public ApplicationUserActor(string userName)
    {
      _userName = userName;
    }

    protected override void OnReceive(object message)
    {
      Console.WriteLine("Received by {0}: {1}", _userName, message);
    }

    protected override void PreStart()
    {
      Console.WriteLine("{0}: PreStart",_userName);

     
      base.PreStart();
    }

    protected override void PostStop()
    {
      Console.WriteLine("{0}: PostStop", _userName);
      base.PostStop();
    }

    protected override void PreRestart(Exception reason, object message)
    {
      Console.WriteLine("{0}: PreRestart", _userName);
      base.PreRestart(reason, message);
    }

    protected override void PostRestart(Exception reason)
    {
      Console.WriteLine("{0}: PostRestart", _userName);
      base.PostRestart(reason);
    }
  }

Póki co niewiele mamy tam kodu – głównie hooking, które pomogą nam w zrozumieniu propagacji błędów.
Zmodyfikujmy metodę OnReceived tak, aby zasymulować wyjątek:

    protected override void OnReceive(object message)
    {
      if (message.ToString() == "error")
        throw new ArgumentException();

      Console.WriteLine("Received by {0}: {1}", _userName, message);
    }

W celu zdefiniowania obsługi błędów wystarczy przeciążyć metodę SupervisorStrategy aktora zarządzającego. Jeśli chcemy więc obsłużyć wyjątek w ApplicationUserActor, wtedy węzeł zarządzający (rodzic) to ApplicationUserControllerActor. Kod:

    protected override SupervisorStrategy SupervisorStrategy()
    {
      return new OneForOneStrategy((exception) =>
      {
        if (exception is ArgumentException)
          return Directive.Restart;

        return Directive.Escalate;
      });
    }

W przykładzie wybraliśmy strategię OneForOneStrategy, którą opisałem już w poprzednim wpisie. W skrócie, rodzeństwo węzła, który spowodował wyjątek, nie będzie odgrywało tutaj żadnej roli. Wystarczy, że przekażemy wyrażenie lambda, które określa co należy zrobić w zależności od typu wyjątku. W powyższym przykładzie restartujemy aktora. Tak jak napisałem w poprzednim poście, mamy cztery sposoby reakcji:

 public enum Directive
 {
  Resume,
  Restart,
  Escalate,
  Stop,
 }

W celu zaprezentowania efektu, stwórzmy dwóch aktorów i wyślijmy serię wiadomości:

      var system = ActorSystem.Create("FooHierarchySystem");
      IActorRef userControllerActor =
        system.ActorOf<ApplicationUserControllerActor>("ApplicationUserControllerActor");

      userControllerActor.Tell(new AddUser("Piotr"));
      userControllerActor.Tell(new AddUser("Pawel"));
      var actor1 = system.ActorSelection("/user/ApplicationUserControllerActor/Piotr");
      var actor2 = system.ActorSelection("/user/ApplicationUserControllerActor/Pawel");

      Console.ReadLine();
      actor1.Tell("Sample message I");
      Console.ReadLine();
      actor1.Tell("error");
      Console.ReadLine();
      actor1.Tell("Sample message II");

      Console.ReadLine();

1
Widzimy, że w momencie wystąpienia błędu, aktor został zrestartowany. Ze screenu również można zauważyć, że kolejne wiadomości zostaną przetworzone. Stan wewnętrzny został zrestartowany, ale nie kolejka wiadomości. W celu zademonstrowania, że stan wewnętrzny faktycznie jest wymazywany (ponieważ tworzona jest nowa instancja), dodajmy prywatne pole do klasy:

  public class ApplicationUserActor : UntypedActor
  {
    private readonly string _userName;
    private string _internalState;
   ...
  }

InternalState jest wyświetlany i ustawiany w OnReceive:

    protected override void OnReceive(object message)
    {
      Console.WriteLine("{0}:Internal State: {1}",_userName,_internalState);

      if (message.ToString() == "error")
        throw new ArgumentException();

      _internalState = message.ToString();

      Console.WriteLine("Received by {0}: {1}", _userName, message);
    }

Teraz widzimy, że po wystąpieniu wyjątku, InternalState będzie pusty:
2

Analogicznie, spróbujmy zmienić dyrektywę restart na resume:

    protected override SupervisorStrategy SupervisorStrategy()
    {
      return new OneForOneStrategy((exception) =>
      {
        if (exception is ArgumentException)
          return Directive.Resume;

        return Directive.Escalate;
      });
    }

Po uruchomieniu programu, przekonamy się, że stan wewnętrzny nie jest usuwany:
3

Zmieńmy również strategię na AllForOneStrategy:

    protected override SupervisorStrategy SupervisorStrategy()
    {
      return new AllForOneStrategy((exception) =>
      {
        if (exception is ArgumentException)
          return Directive.Restart;

        return Directive.Escalate;
      });
    }

Efekt będzie taki, że wszystkie węzły podrzędne zostaną zrestartowane:
4

Jeśli w jakimś aktorze nie zdefiniujemy strategii obsługi błędów, wtedy domyślna będzie użyta:

  protected virtual SupervisorStrategy SupervisorStrategy()
  {
   return SupervisorStrategy.DefaultStrategy;
  }

Domyślna strategia to z kolei OneForOneStrategy.
Warto również przyjrzeć się  innym przeciążeniom konstruktora, np.:

  ///
<summary>
  /// Applies the fault handling `Directive` (Resume, Restart, Stop) specified in the `Decider`
  ///         to all children when one fails, as opposed to <see cref="T:Akka.Actor.OneForOneStrategy"/> that applies
  ///         it only to the child actor that failed.
  /// 
  /// </summary>

  /// <param name="maxNrOfRetries">the number of times a child actor is allowed to be restarted, negative value means no limit,
  ///         if the limit is exceeded the child actor is stopped.
  ///       </param><param name="withinTimeRange">duration of the time window for maxNrOfRetries, Duration.Inf means no window.</param><param name="localOnlyDecider">mapping from Exception to <see cref="T:Akka.Actor.Directive"/></param>
  public OneForOneStrategy(int? maxNrOfRetries, TimeSpan? withinTimeRange, Func<Exception, Directive> localOnlyDecider)
   : this(maxNrOfRetries.GetValueOrDefault(-1), (int) withinTimeRange.GetValueOrDefault(Timeout.InfiniteTimeSpan).TotalMilliseconds, localOnlyDecider, true)
  {
  }

Widzimy, że oprócz wspomnianego wyrażenia lambda, możemy określić maksymalną liczbę prób oraz przedział czasowy.

One thought on “AKKA.NET – Przykład obsługi błędów”

Leave a Reply

Your email address will not be published.