SideWaffle–standardowe szablony dla Visual Studio

Zanim przejdziemy do tworzenia własnych szablonów dla ASP.NET MVC scaffolding, warto zainstalować SideWaffle. To nic innego jak zestaw szablonów i projektów. Link:
http://sidewaffle.com/

Pełną listę dostępnych szablonów można zobaczyć na stronie sidewaffle. Głównie są to szablony związane z web, szczególnie z AngularJS. Po zainstalowaniu zobaczymy nowe typy projektów jak i szablony dla nowych plików. Na przykład, w aplikacji Web mamy:

image

Wybierając szablon requirejs, zostanie wygenerowany szkielet modułu:

require(["helper/util"], function (util) {
  //This function is called when scripts/helper/util.js is loaded.
  //If util.js calls define(), then this function is not fired until
  //util's dependencies have loaded, and the util argument will hold
  //the module value for "helper/util".
});

Naprawdę przydatne, bo w końcu pisanie tego ręcznie dla każdego modułu jest monotonne. Ostatnio na blogu pisałem o knockout.js. Również i dla tej biblioteki istnieje szablon:

//Template taken from http://knockoutjs.com/documentation/custom-bindings.html
ko.bindingHandlers['binding1'] = {
  init: function (element, valueAccessor, allBindingsAccessor, viewModel, bindingContext) {
    // This will be called when the binding is first applied to an element
    // Set up any initial state, event handlers, etc. here
  },
  update: function (element, valueAccessor, allBindingsAccessor, viewModel, bindingContext) {
    // This will be called once when the binding is first applied to an element,
    // and again whenever the associated observable changes value.
    // Update the DOM element based on the supplied values here.
  }
};

Najwięcej chyba szablonów jest dostępnych dla AngularJS. Przykład (AngularJS Module):

(function () {
  'use strict';

  var id = 'app1';

  // TODO: Inject modules as needed.
  var app1 = angular.module('app1', [
    // Angular modules 
    'ngAnimate',    // animations
    'ngRoute'      // routing

    // Custom modules 

    // 3rd Party Modules
    
  ]);

  // Execute bootstrapping code and any dependencies.
  // TODO: inject services as needed.
  app1.run(['$q', '$rootScope',
    function ($q, $rootScope) {

    }]);
})();

Oczywiście, mamy również szkielety dla kodu c#, a nie tylko JavaScript. Zobaczmy co wygeneruje nUnit Fixture:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using NUnit.Framework;

namespace MvcApplication1
{
  [TestFixture]
  public class NUnitFixture1
  {
    [SetUp]
    public void Setup()
    {

    }

    [Test]
    public void Test()
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

Nawet dla SVG mamy małą pomoc w formie:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="300" height="200">
 <rect width="300" height="120" y="20" fill="green"/>
 <rect width="80" height="150" x="20" y="30" fill="red"/>
 <rect width="140" height="80" x="50" y="50" fill="blue"/>
</svg>

Dla programistów Azure, mamy 3 szkielety klas m.in. ułatwiające prace z Azure Table oraz Blob:

image

Przykład (Azure Blob):

using Microsoft.WindowsAzure.Storage;
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace WebApplication4.Controllers
{
  public class BlobUploadHelper1
  {
    private string _connectionString;
    private CloudStorageAccount StorageAccount { get; set; }

    public BlobUploadHelper1()
      : this(ConfigurationManager
        .ConnectionStrings["BlobUploadHelper1.ConnectionString"]
          .ConnectionString)
    {
    }

    public BlobUploadHelper1(string connectionString)
    {
      _connectionString = connectionString;
    }

    public CloudBlobClient GetBlobClient()
    {
      StorageAccount = CloudStorageAccount.Parse(_connectionString);
      return StorageAccount.CreateCloudBlobClient();
    }

    public CloudBlobContainer GetBlobContainer(string containerName,
      BlobContainerPublicAccessType accessType = BlobContainerPublicAccessType.Blob)
    {
      var container = GetBlobClient().GetContainerReference(containerName);
      container.CreateIfNotExists();
      container.SetPermissions(new BlobContainerPermissions
      {
        PublicAccess = accessType
      });
      return container;
    }

    public string UploadFileToBlob(HttpPostedFileBase postedFile, string containerName = "uploads")
    {
      var container = GetBlobContainer(containerName);
      var blob = container.GetBlockBlobReference(Path.GetFileName(postedFile.FileName));
      using (postedFile.InputStream)
      {
        blob.UploadFromStream(postedFile.InputStream);
      }
      return blob.Uri.AbsoluteUri;
    }

    public List<string> GetBlobList(string containerName)
    {
      var container = GetBlobContainer(containerName);
      var ret = container.ListBlobs().Select(x => x.Uri.AbsoluteUri).ToList();
      return ret;
    }
  }
}

Warto zaznaczyć, że SideWaffle to nie tylko nowe typy projektów oraz szablonów, ale również snippet’y. Do dyspozycji mamy m.in. Nancy, WCF Client, Dispose czy Angular. Dispose wygląda następująco:

#region IDisposable Members

/// <summary>
/// Internal variable which checks if Dispose has already been called
/// </summary>
private Boolean disposed;

/// <summary>
/// Releases unmanaged and - optionally - managed resources
/// </summary>
/// <param name="disposing"><c>true</c> to release both managed and unmanaged resources; <c>false</c> to release only unmanaged resources.</param>
protected virtual void Dispose(Boolean disposing)
{
  if (disposed)
  {
    return;
  }

  if (disposing)
  {
    //TODO: Managed cleanup code here, while managed refs still valid
  }
  //TODO: Unmanaged cleanup code here

  disposed = true;
}

/// <summary>
/// Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.
/// </summary>
public void Dispose()
{
  // Call the private Dispose(bool) helper and indicate 
  // that we are explicitly disposing
  this.Dispose(true);

  // Tell the garbage collector that the object doesn't require any
  // cleanup when collected since Dispose was called explicitly.
  GC.SuppressFinalize(this);
}

/// <summary>
/// The destructor for the class.
/// </summary>
~ClassNamePlaceholder() 
{ 
  this.Dispose(false); 
}


#endregion

Z kolei WCF Client:

try
{
 //todo: make calls to the client - should be as small a set of work here as possible
 client.Close();
}
catch (System.ServiceModel.CommunicationException e)
{
 //todo: handle communication exceptions, for example cannot connect to service.
 client.Abort();
}
catch (TimeoutException e)
{
 //todo: handle time outs when connecting, calling and closing
 client.Abort();
}
catch (Exception e)
{
 //todo: handle any other client issue
 client.Abort();
 throw;
}

Co do snippetów… Istnieje jeszcze nawet szablon na własne snippety, bo w końcu każdy z nich zawiera pewne elementy wspólne:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
 <CodeSnippet Format="1.0.0">
  <Header>
   <Title>snippet1</Title>
   <Shortcut>snippet1</Shortcut>
   <Description>A description for snippet1</Description>
   <Author>Microsoft Corporation</Author>
   <SnippetTypes>
    <SnippetType>Expansion</SnippetType>
   </SnippetTypes>
  </Header>
  <Snippet>
   <Declarations>
    <Literal Editable="true">
     <ID>message</ID>
     <ToolTip>The message</ToolTip>
     <Default>Hi there!</Default>
    </Literal>
   </Declarations>
   <Code Language="CSharp"><![CDATA[
      Console.WriteLine("$message$");
    ]]>
   </Code>
  </Snippet>
 </CodeSnippet>
</CodeSnippets>

Przedstawione w tym poście szkielety to bardzo mała część z tych, które są dostępne w pakiecie. Oczywiście z większości prawdopodobnie nie będziemy korzystać w tym samym projekcie, ale warto je przejrzeć, aby następnym razem już nie marnować czasu na pisanie powtarzalnych części kodu.

2 thoughts on “SideWaffle–standardowe szablony dla Visual Studio”

 1. Dzięki za odpowiedź pod którymś postem na temat książki do optymalizacji C#. A do nauki T-SQL coś polecisz?

Leave a Reply

Your email address will not be published.