HybridDictionary oraz ListDictionary

Najczęściej programiści korzystają z klasy Dictionary ale warto rozważyć dwie inne kolekcje. ListDictionary przechowuje dane na liście jednokierunkowej. Dla słowników z kilkoma kluczami <10 zwykle jest to szybsze niż standardowy hash table, wykorzystywany w Dictionary. Szybciej jest po prostu przejść przez 10 elementów, niż liczyć skomplikowaną funkcję haszującą. W przypadku hash table, również należy zwrócić uwagę na konflikty – sytuacje gdy funkcja haszująca zwróciła ten sam skrót, dla dwóch różnych kluczy.

Operacje mają złożoność O ( n ) dla ListDictionary ponieważ trzeba za każdym razem przejść przez całą listę. HybridDictionary to  hybryda dwóch rozwiązań. Jeśli liczba kluczy jest niska, wykorzystywana jest lista jednokierunkowa. W przeciwnym wypadku, tworzony jest hash table.

Napiszmy prosty benchmark:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    const int n = 30;

    string[] keys = GetKeys(n).ToArray();

    var hybridDictResults = RunTests((i) => new HybridDictionary(i), n, keys);
    var listDictionaryResults = RunTests((i) => new ListDictionary(), n, keys);

  }
  private static double[] RunTests(Func<int, IDictionary> dictionaryFactory, int n, string[] keys)
  {
    double[] results = new double[n];
    const int tests = 100;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      var subKeys = keys.Take(i).ToArray();
      var hybridDictionary = PopulateDictionary(dictionaryFactory(i), subKeys);
      double averageTicks = 0;
      
      for (int test = 0; test < tests; test++)
      {
        Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNew();

        foreach (string key in subKeys)
        {
          var value = hybridDictionary[key];
        }

        long ticks = stopwatch.ElapsedTicks;
        averageTicks += ticks;
      }
      results[i - 1] = (double)averageTicks/tests;
    }

    return results;
  }
  static IDictionary PopulateDictionary(IDictionary dictionary, IEnumerable<string> keys)
  {
    foreach (var key in keys)
      dictionary.Add(key, true);

    return dictionary;
  }
  static IEnumerable<string> GetKeys(int n)
  {
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      yield return Path.GetRandomFileName();
    }
  }
}

Wartości dla pierwszych 30 próbek przedstawiają się następująco:

image

Jak widać, powyższej 10-15 próbek, ListDictionary jest kompletnie nieopłacalny. Z tego względu dużo bezpieczniej jest użyć HybridDictionay lub po prostu Dictionary. Istnieją jednak przypadki, gdzie ListDictionary jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli kluczami są np. cyfry w systemie dziesiętnym wtedy ograniczenie liczby kluczy do 10 jest oczywiście naturalne i poprawne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.