Async\Await–wydajność, część II (implementacja wewnętrzna)

Zanim przejdziemy do pokazania przykładów jak optymalizować async\await najpierw trzeba zrozumieć implementację wewnętrzną w .NET. Bez tego ciężko będzie cokolwiek optymalizować. Na początku async\await wydawał mi się również czymś niezwykłym, a jak zacząłem zagłębiać się w kod IL, okazało się, że to bardzo prosty mechanizm i mógłby być napisany przez każdego z nas.

Kod korzystający z async\await wygląda na synchroniczny. Pod spodem jednak są zwykłe callback’i – dokładnie tak jakby było to napisane w poprzednich wersjach framework’a. Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi:

internal class Program
{
  private static void Main(string[] args)
  {
    var task= DoAsync(3);
  }

  private static async Task<int> DoAsync(int inputParameter)
  {
    int localVariable = 3;

    int before = Before();
    int asyncResult1 = await TaskMethod1(inputParameter);
    int afterTaskMethod1 = AfterTaskMethod1();
    int asyncResult2 = await TaskMethod2(inputParameter + asyncResult1+localVariable);
    AfterTaskMethod2();

    return asyncResult1 + asyncResult2 + inputParameter;
  }

  private static int Before()
  {
    return 1;
  }

  private static int AfterTaskMethod1()
  {
    return 1;
  }

  private static int AfterTaskMethod2()
  {
    return 1;
  }

  private static Task<int> TaskMethod1(int arg)
  {
    return Task.Factory.StartNew(() => arg);
  }

  private static Task<int> TaskMethod2(int arg)
  {
    return Task.Factory.StartNew(() =>
    {
      Thread.Sleep(500000);
      return arg;
      ;
    });
  }
}

Po kolei… Mamy asynchroniczną metodę DoAsync. Najpierw wywołuje ona zwykłą synchroniczną metodę Before. Kolejne wywołanie to TaskMethod1, która jest już asynchroniczna i korzystamy tutaj z await, aby nie blokować wywołania. Potem wywołujemy znów synchroniczną metodę a na końcu TaskMethod2, która jest asynchroniczna. Przekazujemy także wynik z TaskMethod1 do niej. Na końcu zwracamy jakąś tam liczbę, która składa się z z wyników dostarczonych przez poszczególne metody.

Logika nie ma kompletnie sensu tutaj. Stworzyłem tak przykład, aby pokazać jak to działa, gdy przeplatamy ze sobą asynchroniczne i synchroniczne metody.

Proszę zauważyć, że DoAsync zwraca nie integer ale Task<int>. Wszystkie metody oznaczone słowem async muszą zwracać Task (jawnie lub niejawnie). Teraz możemy zajrzeć do Reflector’a, aby przekonać się, co tak naprawdę jest generowane. W DoAsync mamy:

[AsyncStateMachine(typeof(<DoAsync>d__0)), DebuggerStepThrough]
private static unsafe Task<int> DoAsync(int inputParameter)
{
  <DoAsync>d__0 d__;
  Task<int> task;
  AsyncTaskMethodBuilder<int> builder;
  &d__.inputParameter = inputParameter;
  &d__.<>t__builder = AsyncTaskMethodBuilder<int>.Create();
  &d__.<>1__state = -1;
  builder = &d__.<>t__builder;
  &builder.Start<<DoAsync>d__0>(&d__);
  task = &&d__.<>t__builder.Task;
Label_003C:
  return task;
}

Proszę zauważyć, że nie ma tutaj słowa kluczowego async – tak naprawdę CLR nic o tym nie wiem. Cała funkcjonalność async\await nie wprowadza modyfikacji w CLR. Podczas kompilacji jest po prostu generowany specjalny kod, przedstawiony wyżej.

Przede wszystkim wygenerowana jest maszyna stanów. Atrybut [AsyncStateMachine(typeof(<DoAsync>d__0)), DebuggerStepThrough] po prostu wskazuje typ implementacji tej maszyny.

Maszyna stanów zawiera w formie pól publicznych wszelkie zmienne będące w obrębie metody async (w naszym przypadku DoAsync). Na przykład w DoAsync mamy inputParameter i jak widać w maszynie stanów również mamy publiczne pole inputParameter. Z kolei localVariable zostało przeniesione do samej implementacji maszyny, ponieważ nie ma konieczności ustawiania jej z poziomu DoAsync. Pole state określa aktualny stan maszyny – o tym później. Proszę zauważyć, że StateMachine zwraca Task, czyli wątek reprezentujący operację.

Przejdźmy teraz do samej implementacji StateMachine:

[CompilerGenerated]
private struct <DoAsync>d__0 : IAsyncStateMachine
{
  // Fields
  public int <>1__state;
  public AsyncTaskMethodBuilder<int> <>t__builder;
  private object <>t__stack;
  private TaskAwaiter<int> <>u__$awaiter6;
  public int <afterTaskMethod1>5__4;
  public int <asyncResult1>5__3;
  public int <asyncResult2>5__5;
  public int <before>5__2;
  public int <localVariable>5__1;
  public int inputParameter;

  // Methods
  private unsafe void MoveNext()
  {
    bool flag;
    int num;
    Exception exception;
    int num2;
    TaskAwaiter<int> awaiter;
    TaskAwaiter<int> awaiter2;
    int num3;
  Label_0000:
    try
    {
      flag = 1;
      num2 = this.<>1__state;
      switch ((num2 - -3))
      {
        case 0:
          goto Label_0028;

        case 1:
          goto Label_0034;

        case 2:
          goto Label_0034;

        case 3:
          goto Label_002D;

        case 4:
          goto Label_002F;
      }
      goto Label_0034;
    Label_0028:
      goto Label_016F;
    Label_002D:
      goto Label_0089;
    Label_002F:
      goto Label_011A;
    Label_0034:;
    Label_0036:
      this.<localVariable>5__1 = 3;
      this.<before>5__2 = Program.Before();
      awaiter = Program.TaskMethod1(this.inputParameter).GetAwaiter();
      if (&awaiter.IsCompleted != null)
      {
        goto Label_00A8;
      }
      this.<>1__state = 0;
      this.<>u__$awaiter6 = awaiter;
      &this.<>t__builder.AwaitUnsafeOnCompleted<TaskAwaiter<int>, Program.<DoAsync>d__0>(&awaiter, this);
      flag = 0;
      goto Label_019F;
    Label_0089:
      awaiter = this.<>u__$awaiter6;
      this.<>u__$awaiter6 = new TaskAwaiter<int>();
      this.<>1__state = -1;
    Label_00A8:
      int introduced7 = &awaiter.GetResult();
      awaiter = new TaskAwaiter<int>();
      num3 = introduced7;
      this.<asyncResult1>5__3 = num3;
      this.<afterTaskMethod1>5__4 = Program.AfterTaskMethod1();
      awaiter = Program.TaskMethod2((this.inputParameter + this.<asyncResult1>5__3) + this.<localVariable>5__1).GetAwaiter();
      if (&awaiter.IsCompleted != null)
      {
        goto Label_0139;
      }
      this.<>1__state = 1;
      this.<>u__$awaiter6 = awaiter;
      &this.<>t__builder.AwaitUnsafeOnCompleted<TaskAwaiter<int>, Program.<DoAsync>d__0>(&awaiter, this);
      flag = 0;
      goto Label_019F;
    Label_011A:
      awaiter = this.<>u__$awaiter6;
      this.<>u__$awaiter6 = new TaskAwaiter<int>();
      this.<>1__state = -1;
    Label_0139:
      int introduced8 = &awaiter.GetResult();
      awaiter = new TaskAwaiter<int>();
      num3 = introduced8;
      this.<asyncResult2>5__5 = num3;
      Program.AfterTaskMethod2();
      num = (this.<asyncResult1>5__3 + this.<asyncResult2>5__5) + this.inputParameter;
      goto Label_0189;
    Label_016F:
      goto Label_0189;
    }
    catch (Exception exception1)
    {
    Label_0171:
      exception = exception1;
      this.<>1__state = -2;
      &this.<>t__builder.SetException(exception);
      goto Label_019F;
    }
  Label_0189:
    this.<>1__state = -2;
    &this.<>t__builder.SetResult(num);
  Label_019F:
    return;
  }

  [DebuggerHidden]
  private unsafe void SetStateMachine(IAsyncStateMachine param0)
  {
    &this.<>t__builder.SetStateMachine(param0);
    return;
  }
}
 

Najważniejsza metoda to MoveNext. Służy ona do wykonania kolejnego stanu. Co jest zatem poszczególnym stanem? Przyjrzyjmy się pierwszemu z nich:

this.<localVariable>5__1 = 3;
this.<before>5__2 = Program.Before();
awaiter = Program.TaskMethod1(this.inputParameter).GetAwaiter();
if (&awaiter.IsCompleted != null)
{
 goto Label_00A8;
}
this.<>1__state = 0;
this.<>u__$awaiter6 = awaiter;
&this.<>t__builder.AwaitUnsafeOnCompleted<TaskAwaiter<int>, Program.<DoAsync>d__0>(&awaiter, this);
flag = 0;

Najpierw wywoływana jest synchroniczna metoda Before a wynik jest przechowywany znów w polu klasy. Następnie przechodzimy do TaskMethod1. Ze względu, że jest ona asynchroniczna, korzystamy ze specjalnej klasy, TaskWaiter’a. Więcej tak naprawdę nie możemy zrobić w tym stanie więc wywołujemy return. Teraz musimy poczekać na zakończenie metody TaskMethod1. W momencie jej zakończenia, MoveNext znów zostanie wywołany, ale teraz pole state będzie zawierało numer kolejnego stanu, co spowoduje, że następujący kod zostanie wywołany:

int introduced7 = &awaiter.GetResult();
awaiter = new TaskAwaiter<int>();
num3 = introduced7;
this.<asyncResult1>5__3 = num3;
this.<afterTaskMethod1>5__4 = Program.AfterTaskMethod1();
awaiter = Program.TaskMethod2((this.inputParameter + this.<asyncResult1>5__3) + this.<localVariable>5__1).GetAwaiter();
if (&awaiter.IsCompleted != null)
{
 goto Label_0139;
}
this.<>1__state = 1;
this.<>u__$awaiter6 = awaiter;
&this.<>t__builder.AwaitUnsafeOnCompleted<TaskAwaiter<int>, Program.<DoAsync>d__0>(&awaiter, this);
flag = 0;
goto Label_019F;

Analogicznie w kolejnym stanie najpierw wywołujemy synchroniczną metodę AfterTaskMethod1, a potem, za pomocą TaskAwaiter’a wywołujemy TaskMethod2. Synchroniczne metody nie potrzebują żadnej szczególnej opieki, dlatego nie są one kryterium rozdzielania metody na kilka stanów.

Na końcu, ostatni stan wykonuje:

int introduced8 = &awaiter.GetResult();
awaiter = new TaskAwaiter<int>();
num3 = introduced8;
this.<asyncResult2>5__5 = num3;
Program.AfterTaskMethod2();
num = (this.<asyncResult1>5__3 + this.<asyncResult2>5__5) + this.inputParameter;

&this.<>t__builder.SetResult(num);

Kod po prostu zwróci wyjątek z rezultatem ustawionym na to, co w oryginalnym kodzie mamy w return.

Wiem, że w moim opisie pominąłem wiele stanów ale nie ma to znaczenia. Ogólnie zasada polega na wygenerowaniu nowej klasy, opakowującej lokalne zmienne i parametry wejściowe. Jak widać, nie ma żadnej czarnej magii tutaj – wszystko to stary, dobrze znany kod c#. Cała maszyna jest wykonywana w osobnym wątku i jak widać w DoAsync, natychmiast jest zwracany wątek:

[AsyncStateMachine(typeof(<DoAsync>d__0)), DebuggerStepThrough]
private static unsafe Task<int> DoAsync(int inputParameter)
{
  <DoAsync>d__0 d__;
  Task<int> task;
  // inicjalizacja maszyny itp.
  task = &&d__.<>t__builder.Task;
Label_003C:
  return task;
}

DoAsync zatem nie blokuje wywołania. Reszta logiki jest zawarta w MoveNext – wewnętrznie pole state jest aktualizowane co przełącza logikę do konkretnego stanu. Kryterium podziału metody asynchronicznej na stany jest liczba await.

W następnym postach będę kontynuował tematykę async\await i pokażę, jak drobne zmiany mają wpływ na to, co zostanie wygenerowane w StateMachine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.