Obsługa wyjątków za pomocą programowania aspektowego (Postsharp)

O programowaniu aspektowym kiedyś już pisałem więc jeśli od strony teoretycznej nie jest to jasne to zachęcam do poszperania na blogu. Dzisiaj zaprezentuje framework Postsharp w wersji express (darmowa edycja, również do zastosowań komercyjnych). Jak wiemy, obsługa wątków czy wykonanie logów mogą być problemami cross-cutting. Postsharp jest typowym framework’iem implementującym AoP Zaczynamy od instalacji z NuGet:

image

 

Pomimo, że Postsharp express jest w pełni darmowy, musimy zarejestrować się i uzyskać klucz:

image

 

Następnie możemy zdefiniować nasz pierwszy aspekt, który uruchomi się w momencie wyrzucenia wątku. Generalnie w Postsharp istnieje kilka klas bazowych dla aspektów. W naszym przypadku skorzystamy z OnMethodBoundaryAspect, która zawiera kilka ciekawych metod. Implementacja aspektu polega po prostu na dziedziczeniu z OnMethodBoundaryAspect i przeładowaniu kilku metod. Zaglądając do dokumentacji dowiemy się trochę więcej o OnMethodBoundaryAspect:

[SerializableAttribute]
public abstract class OnMethodBoundaryAspect : MethodLevelAspect, 
  IOnMethodBoundaryAspect, IMethodLevelAspect, IAspect

Aby zobaczyć jakie metody możemy przeładować i kiedy są one wywołane przyjrzyjmy się następującemu pseudo-kodowi:

int MyMethod(object arg0, int arg1)
{
 OnEntry();
 try
 {
  // Original method body. 
  OnSuccess();
  return returnValue;
 }
 catch ( Exception e )
 {
  OnException();
 }
 finally
 {
  OnExit();
 }
}

Innymi słowy, mając metodę MyMethod, OnEntry zostanie wywołane przy wejściu do niej, OnSucces po wykonaniu logiki w niej zawartej, OnException w przypadku wyjątku, a OnExit zawsze przy wyjściu (niezależnie czy był wyjątek czy nie).

W naszym przypadku będziemy potrzebować tylko OnException. Zaimplementujmy więc pierwszy aspekt (zmodyfikowany przykład z oficjalnej dokumentacji Postsharp):

[Serializable]
public class ExceptionAspect : OnMethodBoundaryAspect
{
  private string methodName;
  
  public override void CompileTimeInitialize(MethodBase method, AspectInfo aspectInfo)
  {
    Debug.Assert(method.DeclaringType != null, "method.DeclaringType != null");
    methodName = method.DeclaringType.FullName + "." + method.Name;
  }
  public override void OnException(MethodExecutionArgs args)
  {
    Trace.Unindent();

    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(1024);

    // Write the exit message. 
    stringBuilder.Append("Error:");
    stringBuilder.Append(this.methodName);
    stringBuilder.Append('(');

    // Write the current instance object, unless the method 
    // is static. 
    object instance = args.Instance;
    if (instance != null)
    {
      stringBuilder.Append("this=");
      stringBuilder.Append(instance);
      if (args.Arguments.Count > 0)
        stringBuilder.Append("; ");
    }

    // Write the list of all arguments. 
    for (int i = 0; i < args.Arguments.Count; i++)
    {
      if (i > 0)
        stringBuilder.Append(", ");
      stringBuilder.Append(args.Arguments.GetArgument(i) ?? "null");
    }

    // Write the exception message. 
    stringBuilder.AppendFormat("): Exception ");
    stringBuilder.Append(args.Exception.GetType().Name);
    stringBuilder.Append(": ");
    stringBuilder.Append(args.Exception.Message);

    // Finally emit the error. 
    Console.WriteLine(stringBuilder.ToString());
  }
} 

Metoda CompileTimeInitialzie jest wykonywana zawsze gdy aspekt jest doczepiony do konkretnej metody. Następnie w OnException pobieramy przydatne informacje takie jak nazwa metody, lista przekazanych parametrów czy stacktrace. Myślę, że możliwość wyprintowania parametrów i ich wartości jest niesłychanie przydatna. Oprócz tego, że będziemy wiedzieć gdzie wyjątek został wyrzucony, aspekt dostarczy nam informacji o konkretnym scenariuszu.

To nie koniec. Musimy zdefiniować zasady aplikowania aspektu. Najpierw spróbujmy doczepić aspekt do konkretnej, pojedynczej metody np.:

internal class Program
{
  private static void Main()
  {
    MethodCausingError("Witaj swiecie.");
  }  
  [ExceptionAspect]
  private static void MethodCausingError(string text)
  {
    throw new ArgumentException("Jakis blad.");
  }
}

Na ekranie, zobaczymy przechwycony wyjątek, wraz z parametrami:

image

 

W praktyce jednak, dużo lepiej skorzystać z bardziej globalnego mechanizmu tzn.:

[assembly: ExceptionAspect(AttributeTargetTypes = "*")] 

Powyższa linijka kodu zaaplikuje aspekt na każdej metodzie. Można również określić filtr, np. poprzez zdefiniowanie namespace:

[assembly: OurLoggingAspect(AttributeTargetTypes= 
"OurCompany.OurApplication.Controllers.*")] 

jeśli jest to nie wystarczające to można określić również widoczność typu (private, public itp.) czy typ metody:

[assembly: OurLoggingAspect 
(AttributeTargetTypes="OurCompany.OurApplication.Controllers.*", 
AttributeTargetTypeAttributes = MulticastAttributes.Public)]
// II
[assembly: OurLoggingAspect 
(AttributeTargetTypes="OurCompany.OurApplication.Controllers.*", 
AttributeTargetMemberAttributes = MulticastAttributes.Virtual)] 

W zasadzie warto na koniec zaznaczyć, że dla tego przykładu lepiej byłoby skorzystać z OnExceptionAspect zamiast OnMethodBoundaryAspect ponieważ wystarczy np. wyłącznie metoda OnException. To tylko takie wprowadzenie, w następnych wpisach pokażę bardziej szczegółowo sterowanie przepływem metod.

Leave a Reply

Your email address will not be published.