Obiekt SafeHandle

W ostatnim poście pisałem jak prawidłowo wykonać finalizację obiektu jeśli mowa o zasobach niezarządzanych, których zwolnienie jest krytyczne. Dzisiaj o obiekcie, który jest bardzo często wykorzystywany w sytuacjach gdzie należy przechowywać wskaźnik do zasobów niezarządzanych. Zacznijmy od jego definicji:

[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.InheritanceDemand, UnmanagedCode = true)]
public abstract class SafeHandle : CriticalFinalizerObject, IDisposable

Co to oznacza? Wszystkie rzeczy jakie daje nam CriticalFinalizerObject (patrz poprzedni post), SafeHandle również zawiera. Zatem mamy do dyspozycji CER co oznacza w praktyce bezpieczny finalizer. Oczywiście klasa również implementuje IDisposable wiec możemy korzystać z metody Dispose lub using dzięki czemu mamy większa kontrolę nad zasobami.  Klasa jest jednak abstrakcyjna więc bezpośrednio nie możemy jej użyć. W praktyce jednak korzystać będziemy z innych klas, które dziedziczą po SafeHandle i implementują potrzebne metody. Przyjrzymy się teraz abstrakcyjnym elementom SafeHandle:

public abstract class SafeHandle : CriticalFinalizerObject, IDisposable 
{
  protected abstract Boolean ReleaseHandle();
  public abstract Boolean IsInvalid{get;}
  //... (reszta kodu)
}

W ReleaseHandle umieszczamy kod, który zwalnia zasoby, z kolei IsInvalid zwraca flagę określającą czy uchwyt (wskaźnik) do zasobów niezarządzanych jest prawidłowy. Zwykle uchwyty są nieprawidłowe gdy mają wartość 0 lub –1 – tak działa WinApi. Z tego względu, .NET dostarcza dodatkową klasę SafeHandleZeroOrMinusOneIsInvalid, która przeładowuje w odpowiedni sposób IsInvalid:

public abstract class SafeHandleZeroOrMinusOneIsInvalid : SafeHandle 
{
  //...
  // Implementaca Invalid prawdopodobnie wygląda następująco
  public override Boolean IsInvalid 
  {
    get 
    {    
      if (base.handle == IntPtr.Zero) return true;
      if (base.handle == (IntPtr) (-1)) return true;
    
      return false;
    }
  }
  //...
}

Z tego względu, jeśli musimy napisać jakiś własny SafeHandle wtedy lepiej skorzystać z powyższej klasy ponieważ prawie zawsze implementacja Invalid będzie wyglądać jak przedstawiono to w powyższym przykładzie. Oczywiście klasa jest wciąż abstrakcyjna ponieważ należy przeładować i zaimplementować ReleaseHandle. Microsoft dostarcza kilka implementacji:

System.Object
 System.Runtime.ConstrainedExecution.CriticalFinalizerObject
  System.Runtime.InteropServices.SafeHandle
   Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeHandleZeroOrMinusOneIsInvalid
    Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle
    Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeMemoryMappedFileHandle
    Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeNCryptHandle
    Microsoft.Win32.SafeHandles.SafePipeHandle
    Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeRegistryHandle
    Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeWaitHandle
    System.Runtime.InteropServices.SafeBuffer
    System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ChannelBinding

Jak widać, mamy implementacje takie jak SafeFileHandle, SafeWaitHandle czy SafeRegistryHandle. Zajrzyjmy do implementacji ReleaseHandle klasy SafeFileHandle (można użyć do tego np. .NET Reflector):

[SecurityCritical]
protected override bool ReleaseHandle()
{
  return Win32Native.CloseHandle(base.handle);
}

Jak wygląda SafeWaitHandle?

[SecurityCritical]
protected override bool ReleaseHandle()
{
  if (!this.bIsMutex || Environment.HasShutdownStarted)
  {
    return Win32Native.CloseHandle(base.handle);
  }
  bool flag = false;
  bool bHandleObtained = false;
  try
  {
    if (!this.bIsReservedMutex)
    {
      Mutex.AcquireReservedMutex(ref bHandleObtained);
    }
    flag = Win32Native.CloseHandle(base.handle);
  }
  finally
  {
    if (bHandleObtained)
    {
      Mutex.ReleaseReservedMutex();
    }
  }
  return flag;
}
 

Jak widać, wygląda  dość podobnie… Win32Native.CloseHandle służy do zwolnienia uchwytu.  Microsoft zdecydował się na taki krok ze względu na przejrzystość API i aby uniemożliwić przekazanie SafeFileHandle gdy metoda spodziewa się SafeWaitHandle.

Jeśli powyższe wprowadzenie teoretyczne jest niejasne, to warto przeanalizować praktyczny przykład i wtedy powrócić ponownie do opisanych mechanizmów.  Załóżmy, że chcemy skorzystać z niezarządzanego mutex’a, który znajduje się w kernel32.dll.  Zaglądając do dokumentacji, dowiemy się o sygnaturze metody CreateMutex:

HANDLE WINAPI CreateMutex(
 _In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES lpMutexAttributes,
 _In_   BOOL bInitialOwner,
 _In_opt_ LPCTSTR lpName
);

Widzimy, że funkcja zwraca uchwyt do nowego mutex’a.  Jeśli chcemy napisać brzydki kod, wtedy moglibyśmy zaimportować funkcję następująco:

internal class Program
{
  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, EntryPoint = "CreateMutex")]
  private static extern IntPtr CreateUglyMutex(IntPtr lpMutexAttributes, bool bInitialOwner, string lpName);

  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, EntryPoint = "ReleaseMutex")]
  public static extern bool ReleaseUglyMutex(IntPtr hMutex);

  public static void Main()
  {
    IntPtr mutex = IntPtr.Zero;

    try
    {
      mutex = CreateUglyMutex(IntPtr.Zero, true, "Nazwa");
    }
    finally
    {
      if (mutex != IntPtr.Zero)
        ReleaseUglyMutex(mutex);
    }
  }
}

Powyższa implementacja używa czystego wskaźnika (IntPtr) i z tego względu może okazać się to niebezpieczne. Co w przypadku gdy CreateUglyMutex stworzy obiekt ale nie przepisze go zmiennej mutex? Sytuacja jest jak najbardziej możliwa w przypadku ThreadAbortException. Z tego względu lepiej korzystać z SafeHandle. Jeśli takie niebezpieczeństwa nie są zrozumiałe, zachęcam do przeczytania poprzednich wpisów o CriticalFinalizerObject oraz CER. Dużo lepsze rozwiązanie to:

internal class Program
{
  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, EntryPoint = "CreateMutex")]
  private static extern SafeWaitHandle CreateMutex(IntPtr lpMutexAttributes, bool bInitialOwner, string lpName);

  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, EntryPoint = "ReleaseMutex")]
  public static extern bool ReleaseMutex(SafeWaitHandle hMutex);

  public static void Main()
  {
    SafeWaitHandle mutex = null;

    try
    {
      mutex = CreateMutex(IntPtr.Zero, true, "Nazwa");
    }
    finally
    {
      if (mutex !=null&&!mutex.IsInvalid)
        ReleaseMutex(mutex);
    }
  }
}

Kod jest dużo bardziej bezpieczny. SafeHandle implementuje IDisposable oraz destruktory (finalizers). Z tego względu, zawsze zostanie uchwyt zwolniony bo w końcu GC musi w pewnym momencie zebrać każdy niedostępny obiekt.

Ponadto, SafeHandle posiada pewne zabezpieczenie gdy przekazuje uchwyt do niezarządzanej funkcji, o której GC nic w końcu nie wie. Może okazać się , że przekazujemy uchwyt do takiej funkcji a potem jakiś inny wątek chce zwolnić uchwyt. W momencie gdy SafeHandle jest przekazywany do niezarządzanej funkcji, wewnętrzny licznik jest zwiększany, co oznacza, że obiekt jest gdzieś wciąż używany i nie może zostać usunięty z pamięci. Gdy funkcja kończy swoje działanie, licznik jest z powrotem zmniejszany o jeden. Licznik można kontrolować również samemu poprzez metody DangerousAddRef, DangerousRelease oraz DangerousGetHandle. Dostępna jest również klasa CriticalHandle, która nie implementuje przedstawionego mechanizmu z wewnętrznym licznikiem. Skutkuje to większą wydajnością ale mniejszym bezpieczeństwem. Microsoft sugeruje aby w pierwszej kolejności używać SafeHandle z licznikiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.