Statyczne konstruktory–wydajność

Konstruktory statyczne zwykłe służą do inicjalizowania pól statycznych lub walidacji typów generycznych np.:

class Generic<T> where T: struct
{
  static Generic() {
    if (!typeof(T).IsEnum) {
      throw new ArgumentException("T must be an enum");
    }
  }
}

Dobrą informacją jest fakt, że statyczne konsturktory są thread-safe co ułatwia implementację pewnych wzorów projektowych. Domyślnie statyczne konstuktory są generowane wyłącznie gdy dana klasa posiada jakieś pola statyczne. Pytanie brzmi: kiedy konstruktor statyczny jest wywoływany?

CLR gwarantuje tylko, że:

 1. operacje w konstruktorze są thread-safe,
 2. konstruktor zostanie wywołany przed dostępem do pierwszego pola danej klasy. CLR nie określa kiedy dokładnie do wywołania dojdzie.

Punkt pierwszy powinien być jasny ale drugi wymaga z pewnością rozwinięcia. Istnieją dwa możliwe przypadki:

 1. Konstruktor może zostać wywołany od razu przed dostępem do danego pola (precise semantics).
 2. Konstruktor może być wywołany w jakimkolwiek momencie  przed dostępem do pola (before-init-semantics). Zgodnie z tym podejściem, konstruktor może zostać wywołany DUŻO wcześniej niż tego byśmy spodziewali się.

Preferowane jest drugie podejście ponieważ daje więcej swobody CLR i dzięki temu wywołanie może zostać zoptymalizowane. Programiści nie mogą jawnie określić sposobu wywołania konstruktora ale istnieją pewne zasady, które ułatwią zrozumienie jak CLR wybiera odpowiednią semantykę. Przykład:

public class BeforeInitSemantics
{
  public static int Value = 10;
}
public class PreciseSemantics
{
  public static int Value;
  static PreciseSemantics()
  {
    Value = 20;
  }  
}

Pierwsza klasa zostanie oznaczona jako before-init ponieważ konstruktor nie jest jawnie zdefiniowany. Przez to zostanie wygenerowany automatycznie (to właśnie w nim Value będzie ustawiona na 10). Taka sytuacja jest najoptymalniejsza ponieważ CLR sam zadba o jak najwyższą wydajność. Można o tym przekonać się zaglądając do IL:

.class auto ansi nested public beforefieldinit BeforeInitSementics
  extends [mscorlib]System.Object
{
  .method private hidebysig specialname rtspecialname static void .cctor() cil managed
  {
  }

  .method public hidebysig specialname rtspecialname instance void .ctor() cil managed
  {
  }
  .field public static int32 Value
}

.method public hidebysig specialname rtspecialname instance void .ctor() cil managed
{
  .maxstack 8
  L_0000: ldarg.0 
  L_0001: call instance void [mscorlib]System.Object::.ctor()
  L_0006: ret 
}

Pierwsza klasa została oznaczona flagą beforefieldinit. Reguła jest prosta i wszystkie klasy z jawnymi konstruktorami nie będą opatrzone flagą beforefieldinit. Gdyby umożliwić wywołanie jawnych konstruktorów, które zawierają nieznana logikę, mogłoby to spowodować efekty uboczne. W pełni jest to zrozumiałe, ale  czy nie byłoby lepiej gdyby użytkownicy samu również mogli decydować o tym? Programista, który zaimplementował dany konstruktor zdaje sobie sprawę czy logika w nim zawarta może przynieść efekty uboczne.

W następnym poście pokażę, że różnice w wydajności mogą być dość znaczne i dla pewnych systemów ma to znaczenie.

4 thoughts on “Statyczne konstruktory–wydajność”

 1. Bardzo czytelnie i fajnie opisane. Fajnie by było jak byś do tego tematu dodał przykład z Singletonem statycznym ponieważ zauważam że bardzo wiele ludzi implementuje go błędnie własnie z powodu niuansu, który opisujesz:

  Przykład:

  //we will be marked and we will be consived in a race.
  public static Singleton
  {
  private Singleton() {}

  private static readonly instance = new Singleton();

  public Singleton { get { return instance; } }
  }

  Nie jest poprawny 🙂

 2. @badamczewski:
  Dlaczego niepoprawny? Instancja może zostać stworzona kiedykolwiek ale czy to ma zawsze znaczenie? Masz na myśli przypadek kiedy konstruktor singleton’a faktycznie musi zostać wykonany w danym momencie?

 3. Z teoretycznego punktu widzenia kod jest poprawny posiada jednak pewne podstawowe wady:

  Instancja takiego singletona nie jest do końca lazy (czasami jest eager), w przypadku gdy konstruktor zostanie wywołany w dowolnym miejscu w czasie, jeśli zależy od momentu wykonania (jak wspomniałeś) spowoduje to nie mały problem.

  w .NET 4.0 z tego co mi wiadomo wyeliminowano zachowanie eager z atrybutu.

  Oto przykładowy kod gdzie wszystko może się stać 🙂

  public class Singleton
  {
  private Singleton() { Console.WriteLine(“Ctor”); }

  private static readonly Singleton i = new Singleton();

  public static Singleton Instance { get { Console.WriteLine(“X”); return i; } }

  }

  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.WriteLine(“Start”);
  Singleton s = Singleton.Instance;

  Console.ReadKey();
  }
  }

  Możemy dostać albo:

  Start
  Ctor
  X

  albo:

  Ctor
  Start
  X

  albo też:

  Start
  X
  Ctor

Leave a Reply

Your email address will not be published.