Consumer driven contracts – pact-net

O Consumer-Driven-Contracts pisałem już tutaj. Sam koncept jest dosyć prosty, ale bez odpowiednich narzędzi może być mozolny w wdrożeniu.
Pack-net, jak nie trudno się domyślić jest implementacją biblioteki pact w C#. Kod źródłowy możną znaleźć na GitHub.

Wiemy, aby zaimplementować Consumer-Driven-Contracts (CDC) musimy napisać testy zarówno po stronie konsumenta jak i dostawcy. Zwykle, konsumenci nie testują prawdziwej usługi, a jedynie operują na mock’ach. Następnie dostawca, wykona wszystkie testy konsumenckie na prawdziwej usłudzę. Sztuczka polega na tym, aby w jakiś sposób przekazać do dostawcy testy zdefiniowane przez konsumenta. Nie chcemy generować biblioteki DLL i jej przekazywać. Pact wygeneruje za nas plik JSON, ze wszystkimi testami. Podsumowując za pomocą Pact:

1. Konsumenci definiują klasyczne testy jednostkowe. Wykonywane są one w izolacji na mock’u usługi.
2. Testy jednostkowe są “nagrywane” i  zapisywane w pliku JSON.
3. Plik (lub pliki w przypadku wielu konsumentów) JSON  są odczytywane przez producenta. Nagrane testy są odtwarzane, ale będą już wykonywane na prawdziwej usłudze.

Jeśli tworzymy usługę, wtedy krok trzeci gwarantuje nam, że spełniamy wszystkie wymogi konsumentów. Jeśli konsument A potrzebuje np. pole FirstName w odpowiedzi, wtedy zdefiniuje to za pomocą testu jednostkowego, a dostawca następnie zweryfikuje to.
Pact dostarcza łatwy interfejs i nie musimy się martwić np. odpaleniem serwer’a web w testach dostawcy, które zawsze wykonywane są na prawdziwej usłudze. Podobnie, dzięki Pact łatwo tworzyć mock’a usługi. Po prostu wystarczy zdefiniować oczekiwane nagłówki czy zawartość ciała.

Myślę, że najłatwiej będzie to zrozumieć na przykładzie. Załóżmy, że tworzymy usługę zwracającą listę osób. Nasza solucja zatem będzie składać się z:
1. Provider.Web – usługa
2. Provider.Web.Tests – testy dostawcy (wykonywane na prawdziwej usłudze)
3. Consumer – prosty klient łączący się z usługą
4. Consumer.Tests – testy konsumenckie (wykonywane na mock’u)

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się punktami 1,3 oraz 4, a następnym razem zajmiemy się testami dostawcy.

Zacznijmy zatem od dostawcy (punkt 1):

  public class PersonsController : ApiController
  {
    public PersonInfo[] GetAll()
    {
      var person1 = new PersonInfo {FirstName = "Piotr", LastName = "Zielinski"};
      var person2 = new PersonInfo { FirstName = "first name", LastName = "last name" };

      return new PersonInfo[] {person1, person2};
    }
  }

  public class PersonInfo
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
  }

Zwykłe WebApi, którego odpowiedź wygląda następująco:

<ArrayOfPersonInfo xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Provider.Web.Controllers">
<PersonInfo>
<FirstName>Piotr</FirstName>
<LastName>Zielinski</LastName>
</PersonInfo>
<PersonInfo>
<FirstName>first name</FirstName>
<LastName>last name</LastName>
</PersonInfo>
</ArrayOfPersonInfo>

Następnie zdefiniujemy klienta (konsumenta – punkt 3):

  public class PersonsApiClient
  {
    public string BaseUri { get; set; }

    public PersonsApiClient(string baseUri)
    {
      BaseUri = baseUri;
    }

    public PersonInfo[] GetAllPersons()
    {
      var client = new RestClient(BaseUri);
      var persons = client.Get<List<PersonInfo>>(new RestRequest("api/persons")).Data;

      return persons.ToArray();
    }
  }

Ostatni etap w dzisiejszym wpisie to zdefiniowanie testu konsumenta (punkt 4):

  [TestFixture]
  public class ConsumerTests
  {
    private IMockProviderService _mockProviderService;
    private IPactBuilder _pactProvider;

    [OneTimeSetUp]
    public void OneTimeSetUp()
    {
      _pactProvider = new PactBuilder()
        .ServiceConsumer("ConsumerName")
        .HasPactWith("ProviderName");

      _mockProviderService = _pactProvider.MockService(3423,false);
    }

    [OneTimeTearDown]
    public void OneTimeTearDown()
    {
      _pactProvider.Build();
    }

    [Test]
    public void Should_Return_FirstName()
    {
      //Arrange
      _mockProviderService.Given("there are some persons data")
        .UponReceiving("a request to retrieve all persons")
        .With(new ProviderServiceRequest
        {
          Method = HttpVerb.Get,
          Path = "/api/persons"   
        })
        .WillRespondWith(new ProviderServiceResponse
        {
          Status = 200,
          Headers = new Dictionary<string, string>
          {
            { "Content-Type", "application/json; charset=utf-8" }
          },
          Body = new[]
          {
            new
            {
              FirstName = "Piotr",
            }
          }
        });

      var consumer = new PersonsApiClient("http://localhost:3423");

      //Act
      var persons = consumer.GetAllPersons();

      //Assert
      CollectionAssert.IsNotEmpty(persons);
      CollectionAssert.AllItemsAreNotNull(persons.Select(x=>x.FirstName));

      _mockProviderService.VerifyInteractions();
    }
  }

Za pomocą klasy PactBuilder budujemy mock usługi czyli IMockProviderService. Następnie definiujemy wejścia i wyjścia mocka. Widzimy, że jeśli zapytanie GET przyjdzie na /api/persons wtedy zwracamy jeden obiekt, zawierający imię. Za pomocą MockProvider możemy zasymulować dowolne zachowanie usługi. W naszym przypadku jest to po prostu GET i odpowiedź. W bardziej zaawansowanych przypadkach dochodzą do tego parametry query, nagłówki, metody POST, DELETE itp.

Mock zwróci zatem tylko jeden obiekt, zawierający imię Za pomocą następnych asercji, zweryfikujemy, że faktycznie imię musi zawierać jakąś treść. Jeśli pole FirstName na tym etapie jest puste, oznacza to, że implementacja klienta jest błędną – np. deserialziacja nie działa tak jak należy. Widzimy, że port 3423 został dobrany losowo, ponieważ nie ma to znaczenia dla mock’a.
VerifyInteractions sprawdzi również tzw. interakcje. W powyższym przypadku oznacza to, że dokładnie jedno zapytanie GET “api/persons” zostało wysłane do usługi. Jeśli nasz klient zawierałby błąd, np. dwukrotne wysłanie zapytania, wtedy test również zakończyłby się błędem.

Po wykonaniu testu, zostanie on nagrany i zapisany w pliku “consumername-providername.json”:

{
 "provider": {
  "name": "ProviderName"
 },
 "consumer": {
  "name": "ConsumerName"
 },
 "interactions": [
  {
   "description": "a request to retrieve all persons",
   "provider_state": "there are some persons data",
   "request": {
    "method": "get",
    "path": "/api/persons"
   },
   "response": {
    "status": 200,
    "headers": {
     "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    },
    "body": [
     {
      "FirstName": "Piotr"
     }
    ]
   }
  }
 ],
 "metadata": {
  "pactSpecificationVersion": "1.1.0"
 }
}

W kolejnym wpisie zajmiemy się implementacją testów dostawcy, które będą wykorzystywać właśnie wygenerowany plik JSON, w celu wykonania takiego samego testu na prawdziwej usłudze.

DbUp – generowanie silnie typowanych nazw procedur za pomocą T4

O bibliotece DbUp pisałem tutaj:
DBUP – AKTUALIZACJA BAZ DANYCH

Z kolei o szablonach T4  stworzyłem cały mini-cykl, który można znaleźć tutaj.

Problem z DbUp jest taki, że wywołuje on po prostu kolejne skrypty. Następnie sami za pomocą np. Dapper, musimy podać nazwę procedury czy tabeli na której chcemy operować. DbUp + Dapper to częsta kombinacja narzędzi. Jeśli korzystamy z rozbudowanego ORM, takiego jak EntitityFramework, wtedy wszystkie tabele czy nazwy procedur i tak są silnie typowane ponieważ framework je wygeneruje. Za pomocą  EF Migrations, można uzyskać to samo co robi DbUp.

Jeśli jednak korzystamy tylko z Dapper+DbUp, wciąż możemy mieć silnie typowane nazw. Załóżmy że w projekcie DbUp mamy następującą strukturę skryptów:

-> StoredProcs
—>1. GetFirstNameById
—>2. GetData
—>3. UpdateData

->Functions:
—>1. Split
—>2. MaxData

->Types
—>1.  CustomType1
—>2.  CustomType2

Wtedy można pokusić się o następujący szablon T4:

<#@ template debug="false" hostspecific="true" language="C#" #> <#@ assembly name="System.Core" #> <#@ import namespace="System.Linq" #>
<#@ import namespace="System.IO" #> <#@ import namespace="System.Text" #> <#@ import namespace="System.Collections.Generic" #> <#@ output extension=".cs" #>
namespace Data.Sql
{
<#
	 string[] foldersToGenerate = new [] { "StoreProcs", "Functions","Types" };
	 string scriptsPath = Host.ResolvePath(@"..\Database\Scripts");

	 foreach(var folderName in foldersToGenerate)
	 {
	   WriteLine(string.Format("\tinternal static class {0}\n\t{{",folderName));

		 foreach(var directory in System.IO.Directory.GetDirectories(scriptsPath, "*" + folderName, SearchOption.AllDirectories))
		 {
			foreach(var fileName in Directory.GetFiles(directory))
			{
				string name = Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName).Split(' ').Last();
				string declaration = string.Format("\t\tinternal const string {0} = \"{0}\";", name);

				WriteLine(declaration);
			}
		 }

		 WriteLine("\t}");
	 }
#>
}

Szablon przejdzie automatycznie po wszystkich plikach i wygeneruje statyczną klasę zawierającą stałe, np.:

internal static class StoreProcs
{
  internal const string GetFirstNameById="GetFirstNameById";
  internal const string GetData="GetData";
  internal const string UpdateData="UpdateData";
}

Rozwiązanie zakłada, że nazwa pliku pokrywą się z nazwą zasobu (czyli procedury, funkcji czy typu). Analogicznie sprawa wygląda z tabelami. Myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż hardcodowanie za każdym razem procedury.

ASP.NET Core RC2 – mapowanie pliku konfiguracyjnego na POCO

Często tworzymy pewien “wrapper” dla wartości pochodzących z Web.Config, np.:

class Config
{
  public int MaxResults{get;set;}
}

Następnie np. w IoC inicjalizujemy obiekt wartościami pochodzącymi z Web.Config:

Config config = new Config();
config.MaxResults = ConfigutationManager.AppSettings["MaxResults].Value;

W ASP.NET Core istnieje łatwy sposób mapowania wartości bezpośrednio na klasę w C#. Oczywiście coś podobnego było i tak możliwe w starych wersjach ASP.NET, ale nie było to tak wygodne.

Załóżmy, że mamy następujący plik konfiguracyjny w ASP.NET Core (plik settings.json):

{
"ApplicationInsights": {
"InstrumentationKey": ""
},
"Config": {
"MaxResults": 15
},

"Logging": {
"IncludeScopes": false,
"LogLevel": {
"Default": "Debug",
"System": "Information",
"Microsoft": "Information"
}
}
}

Przede wszystkim musimy zainstalować pakiet “Microsoft.Extensions.Options.ConfigurationExtensions”, np. poprzez dodanie odpowiedniego wpisu w project.json:

"Microsoft.Extensions.Options.ConfigurationExtensions": "1.0.0-rc2-final"

W Start.ConfigureService dodajemy następujący kod:

      services.AddOptions();
      services.Configure<Config>(Configuration.GetSection("Config"));

Pierwsza linia umożliwi m.in. wstrzyknięcie Config do kontrolera. Druga z kolei, naturalnie czyta wartości z pliku JSON. Samo wstrzyknięcie sprowadza się do zdefiniowania odpowiedniego konstruktora:

    private readonly IOptions<Config> _configValue;

    public HomeController(IOptions<Config> _configValue )
    {
      this._configValue = _configValue;
    }

     public IActionResult About()
    {
      ViewData["Message"] = _configValue.Value.MaxResults.ToString();

      return View();
    }

Dosyć zwięzłe rozwiązanie. Nie trzeba samemu wstrzykiwać do kontenera IoC czy nawet odczytywać konkretnych wartości z pliku konfiguracyjnego.

.NET Core oraz ASP.NET Core

.NET Core to nowy framework od Microsoft’u, który aktualnie wciąż jest w produkcji. Zdecydowałem się napisać dzisiejszy post, ponieważ w ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian w wersjonowaniu i nazewnictwie .NET. Moim zdaniem wprowadziło to trochę zamieszania.

Przede wszystkim, co to jest .NET Core? To nowa wersja framework’a, która z założenia ma być wieloplatformowa oraz open-source. To wielka zmiana ze strony Microsoft, ale już od kilku lat można obserwować, że Microsoft zmierzą w kierunku, który w latach 90 był kompletnie nie do pomyślenia. .NET Core będzie zatem działać zarówno na Windows jak i Mac czy Linux.

Druga różnica to fakt, że .NET Core to po prostu pakiet NuGet. Doskonale nadaje się to do aplikacji webowych. Dzisiaj, serwer web musi mieć zainstalowany .NET Framework. Oznacza to, że ciężko mieć kilka aplikacji ASP.NET uruchomianych w różnych wersjach .NET Framework.  Dzisiejsza wersja .NET Framework jest bardzo mocno powiązana z systemem operacyjnym i z punktu architektonicznego stanowi monolit.

Wchodząc trochę w szczegóły techniczne, .NET Core składa się z podstawowej biblioteki klas (CoreFx), oraz środowiska uruchomieniowego CoreClr. Na GitHub można śledzić postęp prac:

https://github.com/dotnet/corefx

https://github.com/dotnet/coreCLR

Ktoś może zapytać się, ale co z Mono? Aktualnie jest to implementacja .NET na Linuxa. Po wprowadzeniu .NET Core nie jest jeszcze jasne co stanie się z Mono, ponieważ jest to niezależny framework. Na dzień dzisiejszy, wydaje mi się, że w pewnym czasie .NET Core zastąpi całkowicie Mono.

Wprowadzenie .NET Core nie oznacza, że nagle będziemy mogli uruchamiać wszystkie aplikacje na Linux. .NET Core to jedynie podzbiór .NET Framework. Wiadomo, że główną motywacją były aplikacje webowe czyli ASP.NET. Inne typy aplikacji typu WPF nie będą oczywiście dostępne (przynajmniej bazując na informacjach, które są już dostępne).

Nie trudno teraz domyślić się, że ASP.NET Core to nowa wersja ASP.NET,  napisana pod .NET Core. Oznacza to, że będzie mogłaby być hostowana na Linux. Analogicznie do .NET Core, ASP.NET Core jest również open-source.

ASP.NET 5, o którym pisałem wiele razy na blogu, został zmieniony na ASP.NET Core. Informacje, które wcześniej podawałem,  dotyczą zatem ASP.NET Core, a nie ASP.NET 5, którego nazwa została zmieniona.  Jedną z większych zmian ASP.NET Core to wprowadzenie projects.json, zamiast packages.config. Więcej szczegółów można znaleźć w poprzednich wpisach.

Podsumowując, .NET Core oraz ASP.NET Core dadzą nam:

 • Wieloplatformowość
 • Modularność i niezależność od .NET Framework zainstalowanego na systemie – każda aplikacja, będzie mogą korzystać z innej wersji framework’a.
 • Open-source

Warto również przejrzyj się następującemu diagramowi (źródło  http://www.hanselman.com):

Jak widzimy, ASP.NET Core 1.0, będzie działać również na starym, monolitowym frameworku (.NET Framework 4.6). Taka konfiguracja też jest możliwa tzn. ASP.NET Core  + .NET Framework, ale w celu uzyskania wieloplatformowości należy zainteresować się ASP.NET Core 1.0 + .NET Core.